DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).32227

«КОЛЬОРОВІ РЕВОЛЮЦІЇ» ЇХ СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ЕВОЛЮЦІЮ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ГРУЗІЇ

Г. В. Гиря

Анотація


У статті розглянуто суперечливі проблеми теорії «кольорових революцій». Які були засвідчені А. Гільовим, Д. Дорофєєвим, І. Максімовим, Н. Орєховською, Г. Почепцовим, М. Троцюк, Д. Юсуповою-Фарзалієвою та ін..  Зокрема, проаналізовано сутність та характерні риси «кольорових революцій». А також виокремлено різні підходи до визначення та суті поняття «кольорових революцій», що й стало поштовхом до застосування вищезгаданого поняття на практиці.  У даному дослідженні висвітлено особливості розвитку політичної системи в Україні та Грузії в постреволюційний період. Зазначено як змінилася політична ситуація в зазначених країнах після революцій, які відбулися. У порівняльному аспекті охарактеризовано проблеми та перешкоди до становлення демократії в даних пострадянських країнах, а також проаналізовано деякі аспекти діяльності політичної влади в Україні та Грузії в післяреволюційний період.


Ключові слова


кольорові революції; політична система; демократія; демократичний транзит; політична еліта

Повний текст:

PDF

Посилання


Барсамов В. А. «Цветные революции» : теоретический и прикладной аспекты / Владимир Александрович Барсамов // Социс : Социологические исследования : Ежемес. науч. и общ.- полит. журн. Рос. акад. наук. – 2006. – № 8. – С. 57–66.

Гапич А. Э. Технологии «цветных революций» / А. Э. Гапич,Д. А. Лушников. – М. : РИОР, 2010. – 132 с.

Гилев А. В. Политические трансформации на постсоветском пространстве : имеют ли значение «цветные революции» ? / Алексей Владимирович Гилев // Полития. – 2010. – № 2 (57). – С. 107–121.

Дорофеев Д. В. «Цветные революции» в центральноазиатском регионе в контексте внешнеполитической стратегии США / Д. В. Дорофеев // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 125. – С. 51–54.

Кіршенблат С. В. Досвід використання моделі «кольорових революцій» у посткомуністичних регіонах / Софія Володимирівна Кіршенблат // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – 2010. – П50 Т. ІХ. – С. 463–474.

Лейн Д. «Цветная» революция как политический феномен / Дэвид Лейн // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 16–38.

Максимов И. В. «Цветная» революция – социальный процесс или сетевая технология ? / Илья Вадимович Максимов / Монография. – М. : Книга по Требованию, 2010. – 116 с.

Ореховская Н. Е. Сущность и место «цветных революций» в ряду революций / Надежда Евгеньевна Ореховская // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – № 2 (12). – С. 124–127.

Пономарева Е. Г. «Цветные революции» : природа, символы, технологии / Елена Георгиевна Пономарева, Георгий Алексеевич Рудов // Обозреватель – Observer. – 2012. – № 3. – С. 36–48.

Почепцов Г. Революция. com. Основы протестной инженерии / Георгий Почепцов. – М. : Европа, 2005. – 532 с.

Пугачев В. П. Управление свободой / Василий Павлович Пугачев. – М. : КомКнига, 2005. – 272 с.

Романюк О. Посткомуністичні революції / Олександр Романюк // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 16–28.

Соловей В. Д. «Цветные революции» и Россия / В. Д. Соловей // Сравнительная политика. – 2011. – № 1. – С. 33–43.

Троцюк М. М. Політичні режими України та Грузії після «кольорових революцій» : [Електронний ресурс] / М. М. Троцюк // Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки». –2011. – Вип. 3.–Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/868

Юсупова-Фарзалиева Д. М. «Цветные революции» как следствие кризиса современных демократий / Диана Маликовна Юсупова-Фарзалиева // Вестник Института стратегических исследований ПГЛУ : Сборник научных трудов. – 2012. – Выпуск 3 : Эверсионный вектор мировой политики : теория, стратегия, тактика. – С. 28–30.