DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).32225

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

В. І. Валюшко

Анотація


У статті дана загальна характеристика поняття політичної модернізації. Розглядаються різні варіанти політичного розвитку в перехідний період. Досліджується взаємозв’язок між поширенням корупції та процесами політичної модернізації. Обґрунтовано необхідність залучення громадянського суспільства до реалізації державної політики.


Ключові слова


корупція; політична модернізація; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Политология: Словарь-справочник / М.А. Василик, М.С. Вершинин и др. – М.: Гардарики, 2001. – 328 с.

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов высш. учеб. заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 447 с.

Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. – New Haven: Yale University Press, 1968. – 263 p.

Myrdal G. Asian drama : An Inquiry Into the Poverty of Nation // The Swedish Journal of Economics. – Vol. 70, No. 4, Dec., 1968 р.242-245

Freedom in the World [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world

Corruption Perceptions Index 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/

Marinova D.M. When government fails us: Trust in post-socialist civil organizations // Democratization. – 2011. – № 1. – P. 160-183.

Кіндратець О. Критерії визначення сильної держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=24&c=281

Крах американских гигантов ENRON и WorldCom. Уроки для Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу

: http://bankukr.narod.ru/apb73.html

Whistleblowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu