DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).32124

АНАЛІТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Г. В. Пермінова

Анотація


Корпоративна соціальна відповідальність, як суспільне явище, набула всебічної зацікавленості вчених у 70-80-х роках ХХ ст., саме в той період, коли  загострилися проблеми соціуму, викликані соціальною напруженістю: безробіттям, економічною нестабільністю, екологічними негараздами, інформаційною експансією тощо. Сучасні суспільні відносини зазнають небачених раніше впливів, і як результат – традиційні підходи до їх формування дедалі більше демонструють свою невідповідність суспільним вимогам. Водночас на розв’язання домінуючих проблем, що тиснуть на суспільні відносини, все виразніше впливає корпоративна соціальна відповідальність, її суспільне значення стає все більш очевидним і актуальним.


Ключові слова


соціальна відповідальність; корпоративна соціальна відповідальність; корпорація; соціальні відносини; соціальна роль бізнесу; добровільна діяльність бізнесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку:монографія/ А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін..; за наук.ред. д-ра екон.наук, проф..А.М. Колота. – К.:КНЕУ, 2010. – 352 С.

Словарь иностранных слов. − 15-е изд. испр. − М.: Pус. яз., 1988. − 608 с.

Філософія політики: Короткий енцикл.словник/ Авт.- упоряд.:В.П. Андрущенко та ін. – К: Знання України, 2002 – 243,[1]c

Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / за заг.ред. А.Й. Капської, І.М.Пінчук, С.В. Толстоухової; Україн.держ.центр.соц.служб для молоді України. – К., 2000. – 258,[2]с

Соціологічна енциклопедія / Під ред. Астахова В.І, Бакірова В.С, Євтуха В.Б. та ін./ укладач Городяненко В.Г. – К.:Академвидав, 2008. – 465с. (Серія «Енциклопедія ерудита»)

Гольбах Поль. Священная зараза или естественная история суеверия/ Политология: хрестоматия/ Сост.проф. М.Василик. – М.: Гардарики, 2000.- 369 с

Тітаренко О.Г. Відповідальність в управління (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. канд..філос.наук:09.00.003/ Харк.ун-т повітр.сил ім.. І. Кожедуба. – Х., 2006. – 19с.

Carroll A. A Three-Dimentional Conceptual Model of Corporate Performance// Academy of Management Review. 1979. Vol.4. N.4. P.497-505

Levitt T. The Dangers of Social Responsibility//Harvard Business Review. 1958.Vol.36. N.5. P.41-50

Davis K.Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?//California Management Review. 1960.Vol.2. N.3. P.70-76.

Г.Ф. Хоружий. Моральний вимір і соціальна відповідальність бізнесу/Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність. / за ред.. Г.Ф. Хоружого; Нац.банк України, Ун-т банк.справи. – К.:УБС НБУ, 2009. – 255с.

Carroll A. The Pyramid of Corporate Social responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders // Business Horizons. 1991. Vo.34. N.4. P.39-48

McGuire J. Business and Society. N.Y. McGraw-Hill,1963.