Приватні виконавці в Україні: правовий статус, проблеми та перспективи розвитку

Автор(и)

  • С. В. Дяченко Університет державної фіскальної служби України, Україна
  • Д. О. Завадко Університет державної фіскальної служби України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242883

Ключові слова:

виконавче провадження, приватний виконавець, виконавчий документ, практика, пандемія

Анотація

Статтю присвячено встановленню проблемних аспектів у діяльності приватних виконавців в Україні та пошуку шляхів їх удосконалення. Першочергово акцентовано увагу на дослідженні основоположних законодавчих приписів, якими регламентується правовий статус приватних виконавців та окремі аспекти здійснення їх діяльності. Встановлено дефініцію понять «виконавче провадження», «виконавчий документ», розуміння яких необхідне для коректного трактування головних ідей, що викладені у статті. Розглянуто: проблему, пов’язану з обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності приватних виконавців, встановлено фактичне порушення принципу реальності статті 24 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», приписи якої досить часто виконуються некоректно з об’єктивних причин; проблему недосконалості матеріально-технічної бази; проблему об’єднаного виконавчого провадження із неоднорідним суб’єктним складом, а саме необхідність законодавчого закріплення розподілу винагороди; проблему оскарження виконавчих написів нотаріуса у судовому порядку, виключна формалізованість якого призводить до зниження ефективності правового регулювання. Запропоновано можливі шляхи вирішення для кожного випадку. Також розглянуто вплив на приватно-виконавчу діяльність змін у законодавстві, спричинених встановленням карантинних обмежень в Україні, а саме проблемних аспектів поновлення та продовження процесуальних строків по справам, стороною в яких є приватний виконавець. Проаналізовано судові рішення різних інстанцій, які на практиці підтверджують актуальність вивчення проблемних аспектів у діяльності приватних виконавців та пошук засобів їх вирішення задля підвищення рівня їх ефективності.

Біографії авторів

С. В. Дяченко, Університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права
адвокат

Д. О. Завадко, Університет державної фіскальної служби України

здобувач вищої освіти
Навчально-наукового інституту права

Посилання

Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р (зі змінами) / База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр.

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : з поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13). України. – 2013. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Цивільний процес України : практикум / С. В. Дяченко, Ю. Ю. Рябченко, Л. О. Самілик. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 312 с. (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; т. 70). стор. 290. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5861/1/6106_IR.pdf.

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1403-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. База даних «Законодавство України». ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1403-19#Text.

Постанова по справі від 23 грудня 2020 року, № 234/16985/17/ Верховний Суд. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93793562.

Про виконавче провадження : Закон України від 22.07.2016. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. / База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1404-19#Text.

Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса : постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172 / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172- 99-п.

Заочне Рішення по справі від 09 квітня 2021, № 334/5774/20 / Ленінський районний суд м. Запоріжжя. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93793562.

Дейнеко О. В., Дяченко С. В. Актуальні питання поновлення та продовження процесуальних строків у цивільному судочинстві під час пандемії. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». № 9/2020. С. 371. URL: http://lsej.org.ua/9_2020/17.pdf.

Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, І.О. Ізарова та. ін. ; за ред. С.С. Бичкової. 2-е вид., доп. і перероб. Київ : Атіка, 2007. 404 с.

Ухвала по справі від 30 жовтня 2020 року, № 756/1927/15-ц / Київський апеляційний суд. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92547156.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право