Гарантії прав спадкоємців у разі покладення на них заповітом обов’язків немайнового характеру

Автор(и)

  • А. Кірик Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0729-5986

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).233246

Ключові слова:

обов’язки немайнового характеру, заповідальне покладання, гарантії прав спадкоємців, спадкоємець, заповідач

Анотація

У статті досліджено питання покладення на спадкоємців за заповітом обов’язків немайнового характеру. Спадкові відносини – це здебільшого відносини майнового характеру, здійснювані спадкоємцями шляхом виконання прав і обов’язків із приводу залишених спадкодавцем матеріальних цінностей (квартир, землі, машин і т.д.). Та в цивільному законодавстві України передбачена норма щодо покладення на спадкоємців обов’язків немайнового характеру. Оскільки відповідно до ЦКУ до складу спадщини входять лише майнові обов’язки, тому спадкодавець, будучи позбавленим змоги передати спадкоємцям особисті немайнові права та обов’язки у спадщину, наділений правом зобов’язати спадкоємців вчинити дії немайнового характер.
З’ясовано, що ще Закони XII таблиць містили положення про те, що в разі своєї смерті заповідач може розпоряджатися немайновими правами. У цьому контексті варто визнати, що думки тих авторів, які вважають, що заповіт являє собою не лише розпорядження майно, але й розпорядження іншими матеріальними або нематеріальними благами у разі смерті, є вдалими.
Встановлено, що покладення обов’язків немайнового характеру та обов’язків до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети, є окремими заповідальними розпорядженнями. Обґрунтована класифікація зобов’язань, які спрямовані на досягнення суспільно корисної мети, на майнові та немайнові. Запропоновано визначення поняття «суспільно корисна діяльність».
Визначено, що посмертні розпорядження немайнового характеру мають змішаний, майновонемайновий характер. Встановлено, що гарантією прав спадкоємців, на яких покладено обов’язки до вчинення певних дій немайнового характеру, є те, що витрати на виконання цих обов’язків не мають перевищувати вартість спадкового майна, а отже, заповіт не буде мати юридичної сили, якщо не має хоча б одного майнового розпорядження.

Біографія автора

А. Кірик, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант кафедри цивільного права та процесу

Посилання

Leges XII tabularum in: Fontes iuris Romani antiqui / ed. Georg Bruns et Otto Gradenwitz. URL: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante05/LegesXII/leg_ta00.html.

Цивільний кодекс України від 01.01.2019 р. № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text

Про судову практику у справах про спадкування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 7 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08#Texthttps://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text

Цивільний кодекс України від 18 червня 1963 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1963. № 30. Ст. 463

Пучкова И.А. Гражданский кодекс Украины : науч.-практ. коммент. Xарьков, 1999. 848 с.

Садихова Л. Спадкування за заповітом. Мала енциклопедія нотаріуса (комплект). 2009. № 2. С. 145–166.

Васильченко В.В. Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України «Спадкове право». Довідник нотаріуса. 2006. № 1. С. 4–96.

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному праву. Москва : Статут, 1997. 567 с.

Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов’язань. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 6. С. 17–22.

Заіка Ю.О. Спадкове право : навч. посібник / Ю.О. Заіка, С.О. Рябоконь. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 352 с.

Васильченко В.В. Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України «Спадкове право». Довідник нотаріуса. 2006. № 1. С. 4–5.

Про поховання та похоронну справу : Закон України від 10 липня 2003 р. № 1102-IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-15#Text

Re JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam). URL: https://www.familylawweek.co.uk/site. aspx?i=ed168052

What’s That Up in the Sky? Human Remains (and Other Stuff) By Gwynedd Stuart. December 3, 2018. URL: https://www.lamag.com/citythinkblog/elysium-space-shooting-star/

Гонгало Ю.Б. Завещательное распоряжение в российском и французском праве: сравнительно-правовой анализ содержательных аспектов. Закон. 2007. № 4. С. 188–192.

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право