Мережева комунікація: ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах євросоюзу)

Автор(и)

  • М. Н. Єнін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3835-2429
  • Г. О. Коржов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5459-0702

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232789

Ключові слова:

мережева комунікація, соціальні мережі, інформаційне суспільство, соціальні медіа, кіберзлочини, кібербезпека, громадська думка, Євросоюз

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи щодо перспектив розвитку практик мережевої комунікації через Інтернет. Визначено вплив розвитку цифрових технологій соціальної комунікації на процеси соціально-економічного розвитку, розширення політичної участі, розподіл влади та політичну мобілізацію. Водночас особливу увагу приділено викликам і ризикам, які несуть Інтернет-технології для особистих прав та свобод людини. Зокрема, акцент зроблено на сприйнятті самими Інтернет-користувачами загроз, з якими вони стикаються у всесвітній комп’ютерній мережі, на їхніх поведінкових реакціях на кіберзлочини, в тому числі дотримання більш безпечних моделей поведінки у віртуальному просторі. Виявлено, що з часом зростає рівень компетентності користувачів цифрових послуг, їхня обізнаність у царині кібербезпеки. Спостерігається також збільшення, іноді помітне, частки Інтернет-аудиторії, охопленої різноманітними видами послуг, які все більше переміщуються онлайн. Зроблено висновок про те, що, попри зростання масштабів небезпеки і занепокоєння самих користувачів, фактичний рівень кібервіктимізації серед мешканців країн Євросоюзу залишається більш-менш стабільним. Подібна позитивна тенденція пояснюється як ефективністю заходів із попередження та боротьби із кіберзлочинністю, що впроваджуються державними та корпоративними інститутами, так і проактивною та свідомою позицією самих користувачів. Інтернет-юзери, усвідомлюючи всю глибину та масштаби ризиків, докладають різноманітних зусиль для гарантування безпеки в мережі (періодично змінюють паролі для виходу у різні онлайн-служби, звертаються по допомогу до відповідних організацій – як державних, так і приватних).

Біографії авторів

М. Н. Єнін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Г. О. Коржов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Посилання

Innis H.A. Empire and Communications. Toronto, University of Toronto Press, 1972. 288 p.

Innis H.A. The Bias of Communication. Toronto, University of Toronto Press, 1999. 227 p.

Маршалл Мак-Люэн. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. URL: https://royallib.com/read/maklyuen_marshall/galaktika_gutenberga.html#0.

Breuer A. (2012) The Role of Social Media in Mobilizing Political Protest. Evidence from the Tunisian Revolution. Discussion Paper. No. 10. Bonn: German Development Institute.

Атанесян А. Влияние социальных сетей на протестное поведение (на примере Армении). Социс. 2019. № 3. С. 73–84.

Shirky Clay. The political power of social media. Foreign affairs. 2011. № 1. С. 28–41.

Metzger M.M., Tucker J.A. (2017) Social Media and EuroMaidan: A Review Essay. Slavic Review. Vol. 76. No.1 (Spring): 169–191. DOI: 10.1017/slr.2017.16.

Одинцов А.В. Социология общественного мнения и вызов Big Data. Мониторинг обществен ного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 3. С. 30–43.

Bolsover G., Howard P. Computational Propaganda and Political Big Data: Moving Toward a More Critical Research Agenda. In: Big Data, 2017, vol. 5, no 4, pp. 273–276.

Gourley S. Get ready for the robot propaganda machine. URL: http://www.wired.co.uk/article/ robot-propaganda.

Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: WorldFutureSoc., 1983.

Концепція розвитку електронного урядування в Україні / За ред. А.І. Семенченко. Київ, 2009. 16 с.

Розпорядження від 20 вересня 2017 р. № 649-р Кабінету Міністрів України Про схвалення Кон цепції розвитку електронного урядування в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124.

Manovich L. The Science of Culture? Social Computing, Digital Humanities and Cultural Analytics. URL: http://manovich.net/content/04-projects/088-cultural-analytics-social-computing/cultural_analytics_ article_final.

Володенков С.В. Digital-технологии в системе традиционных институтов власти: политичес кий потенциал и современные вызовы. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/digital-tehnologii v-sisteme-traditsionnyh-institutov-vlasti-politicheskiy-potentsial-i-sovremennye-vyzovy/viewer.

Єнін М. Еліта і народні маси в суспільстві другого модерну. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.2010. № 891. С. 50–55.

Єнін М. Ідеологічні трансформації в суспільстві другого модерну. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. XIII. Вип. 217. Серія «Соціоло гія». Донецьк, 2012. С. 165–171.

Єнін М., Віхров М. Ідеологічні ідентичності та можливість групових рухів солідарності в сучасній Україні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологічні науки). 2013. № 23. С. 222–236.

Кутуєв П., Чолій С. Мобілізація на пострадянському просторі: між імперативами модернізації та загрозами демодернізації. Ідеологія і політика. 2018. № 2 (10). С. 4–24.

Щербина В. Социальные медиа как пространство альтернативного политического действия: смерть мифа. URL: https://sg-sofia.com.ua/socialniye-media-kak-prostor-alt-polit-detviya.

Грег-Обі О., Лилик І., Коржов Г., Бучинська О. Прояви насильства щодо жінок в онлайн просторі під час виборів в Україні: аналітичний огляд IFES. Київ: Міжнародна фундація виборчих систем, 2019. 32 с. URL: https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2019/ 11/IFES-Ukraine-Manifestations-of violence-against-women-online-during-elections-v1-2019-11-25-Ukr.pdf.

European Commission (2014): Eurobarometer 77.2 (2012). TNS OPINION & SOCIAL, Brussels [Pro ducer]. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5598 Data file Version 4.0.0, https://doi.org/10.4232/1.12032.

European Commission, Brussels (2019): Eurobarometer 87.4 (2017). TNS opinion, Brussels [pro ducer]. GESIS Data Archive, Cologne. ZA6924 Data file Version 1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.13207.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Соціологія