ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • В. І. Риндюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199747

Ключові слова:

праксеологія права, правотворча діяльність, законодавство

Анотація

У статті розглянуто поняття «правотворча діяльність» як вид юридичної діяльності з погляду праксеології – науки про загальні закони людської діяльність. Визначено змістовні структурні складові частини цієї діяльності, як-от суб’єкт та об’єкт діяльності, спосіб, яким здійснюється правотворчість, результат і мета правотворчої діяльності.

Запропоновано розглядати правотворчу діяльність як діяльність органів публічної влади (органів державної влади й органів місцевого самоврядування), змістом якої є реалізація їхніх державно-владних (владних) повноважень щодо ухвалення загальнообов’язкових рішень у юридичній формі законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, способом здійснення цієї діяльності є правотворча техніка, об’єктом – законодавство, результатом – нова якість законодавства  (щодо змісту та/або форми), а метою – досягнення належного правопорядку в суспільстві,  що, у свою чергу, залежить від якості й ефективності законодавства.

Система органів публічної влади, які є суб’єктами правотворчої діяльності, та їхні повноваження ухвалювати в межах своєї компетенції владні рішення в юридичній формі законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, визначені чинним законодавством України.

Об’єктом правотворчої діяльності є законодавство. Водночас останнє слід розглядати як спосіб існування норм права у джерелах права на загальному рівні в юридичних формах джерел права, що мають вищу юридичну силу (законодавчі акти), та особливому рівні в юридичних формах джерел права, що мають меншу (підзаконну) юридичну силу (підзаконні нормативно-правові акти). Характер змін якості законодавства залежить від конкретного напряму правотворчої діяльності (удосконалення, упорядкування, конкретизація (деталізація), систематизація, консолідація, кодифікація, уніфікація, гармонізація, адаптація тощо).

Способом здійснення правотворчої діяльності є правотворча техніка – система юридичних засобів, логічних і мовних прийомів, методів та юридичних процедур правотворчості, які спрямовані на вироблення норм права у формі правових положень нормативно-правових актів.

Біографія автора

В. І. Риндюк, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права

Посилання

Скакун О. Теорія держави та права : підручник. 2-ге вид. Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. 520 с.

Бандура О. Праксеологія права як складова філософії права. Філософські та методологічні проблеми права. 2017. No 2 (14). С. 11–23.

Настасяк І. Загальнотеоретичний аналіз правової діяльності (у контексті дослідження функційної частини правової системи). Urnalul juridic naţional: teorie i practică. Septembrie 2018. С. 24–28.

Гусарєв С. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 35 с.

Карташов В. Юридическая деятельность: проблемы теории и методологии : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 1990. 44 с.

Ющик О. Теоретичні основи законодавчого процесу : монографія. Київ : Парламентське вид-во, 2004. 519 с.

Юридична енциклопедія : у 6-ти т. / редкол. : Ю. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 2003. Т. 5 : П – С. 736 с. URL: http://leksika.com.ua/12350514/legal/publichna_vlada.

Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ильичева и др. Москва : Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / уклад. та голов. ред. В. Бусел. Київ : Перун, 2005. 1728 с.

Теорiя держави i права : пiдручник / О. Петришин та iн. ; за ред. О. Петришина. Харків : Право, 2015. 368 с.

Теплюк М. Правотворчість як діяльність, пов’язана з правом. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. No 12. С. 90–97.

Философский энциклопедический словарь / ред. сост. : Е. Губский, Г. Кораблева, В. Лутченко. Москва : Ифра-М, 1997. 576 с.

Актуальні проблеми теорії держави та права : навчальний посібник / Є. Білозьоров та ін. ; за заг. ред. Є. Гіди. Київ, 2010. 322 с.

Балинська О., Гарасимів Т. Проблеми теорії держави і права : навчальний посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. Львів : Вид. ЛьвДУВС, 2010. 416 с.

Риндюк В. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика : монографія. Київ : Юридична думка, 2012. 272 с.

Ющик О. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1997. 192 с.

Плавич С. Теоретико-методологічні засади правотворчості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2009. 16 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право