DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199747

ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

В. І. Риндюк

Анотація


У статті розглянуто поняття «правотворча діяльність» як вид юридичної діяльності з погляду праксеології – науки про загальні закони людської діяльність. Визначено змістовні структурні складові частини цієї діяльності, як-от суб’єкт та об’єкт діяльності, спосіб, яким здійснюється правотворчість, результат і мета правотворчої діяльності.

Запропоновано розглядати правотворчу діяльність як діяльність органів публічної влади (органів державної влади й органів місцевого самоврядування), змістом якої є реалізація їхніх державно-владних (владних) повноважень щодо ухвалення загальнообов’язкових рішень у юридичній формі законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, способом здійснення цієї діяльності є правотворча техніка, об’єктом – законодавство, результатом – нова якість законодавства  (щодо змісту та/або форми), а метою – досягнення належного правопорядку в суспільстві,  що, у свою чергу, залежить від якості й ефективності законодавства.

Система органів публічної влади, які є суб’єктами правотворчої діяльності, та їхні повноваження ухвалювати в межах своєї компетенції владні рішення в юридичній формі законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, визначені чинним законодавством України.

Об’єктом правотворчої діяльності є законодавство. Водночас останнє слід розглядати як спосіб існування норм права у джерелах права на загальному рівні в юридичних формах джерел права, що мають вищу юридичну силу (законодавчі акти), та особливому рівні в юридичних формах джерел права, що мають меншу (підзаконну) юридичну силу (підзаконні нормативно-правові акти). Характер змін якості законодавства залежить від конкретного напряму правотворчої діяльності (удосконалення, упорядкування, конкретизація (деталізація), систематизація, консолідація, кодифікація, уніфікація, гармонізація, адаптація тощо).

Способом здійснення правотворчої діяльності є правотворча техніка – система юридичних засобів, логічних і мовних прийомів, методів та юридичних процедур правотворчості, які спрямовані на вироблення норм права у формі правових положень нормативно-правових актів.


Ключові слова


праксеологія права; правотворча діяльність; законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Скакун О. Теорія держави та права : підручник. 2-ге вид. Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. 520 с.

Бандура О. Праксеологія права як складова філософії права. Філософські та методологічні проблеми права. 2017. No 2 (14). С. 11–23.

Настасяк І. Загальнотеоретичний аналіз правової діяльності (у контексті дослідження функційної частини правової системи). Urnalul juridic naţional: teorie i practică. Septembrie 2018. С. 24–28.

Гусарєв С. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 35 с.

Карташов В. Юридическая деятельность: проблемы теории и методологии : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 1990. 44 с.

Ющик О. Теоретичні основи законодавчого процесу : монографія. Київ : Парламентське вид-во, 2004. 519 с.

Юридична енциклопедія : у 6-ти т. / редкол. : Ю. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 2003. Т. 5 : П – С. 736 с. URL: http://leksika.com.ua/12350514/legal/publichna_vlada.

Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ильичева и др. Москва : Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / уклад. та голов. ред. В. Бусел. Київ : Перун, 2005. 1728 с.

Теорiя держави i права : пiдручник / О. Петришин та iн. ; за ред. О. Петришина. Харків : Право, 2015. 368 с.

Теплюк М. Правотворчість як діяльність, пов’язана з правом. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. No 12. С. 90–97.

Философский энциклопедический словарь / ред. сост. : Е. Губский, Г. Кораблева, В. Лутченко. Москва : Ифра-М, 1997. 576 с.

Актуальні проблеми теорії держави та права : навчальний посібник / Є. Білозьоров та ін. ; за заг. ред. Є. Гіди. Київ, 2010. 322 с.

Балинська О., Гарасимів Т. Проблеми теорії держави і права : навчальний посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. Львів : Вид. ЛьвДУВС, 2010. 416 с.

Риндюк В. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика : монографія. Київ : Юридична думка, 2012. 272 с.

Ющик О. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1997. 192 с.

Плавич С. Теоретико-методологічні засади правотворчості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2009. 16 c.