НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КАДРІВ ДЛЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. В. Зливко Академія Державної пенітенціарної служби, Ukraine
  • М. М. Сикал Академія Державної пенітенціарної служби, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199696

Ключові слова:

пенітенціарна система, нормативно-правове забезпечення, персонал, формування кадрів

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану нормативно-правового забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України та визначено особливості процесу добору кадрів для Державної кримінально-виконавчої служби України. Персонал пенітенціарної системи є основним елементом у реалізації кримінально-виконавчої політики України та знаходиться у специфічному колі відносин, що вимагає його особливої та належної підготовки, а також високої професійності під час виконання покарань. Створення потужного кадрового потенціалу Державної кримінально-виконавчої служби України залежить від якості нормативно-правового забезпечення організації процесу формування кадрів для неї. Питання нормативно-правового забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України є актуальними й важливими, оскільки від них залежить ефективність діяльності системи виконання покарань у цілому. На підставі проведеного аналізу визначено нормативно-правове забезпечення як діяльність органів державної влади з приводу надання юридично закріплених норм права з метою врегулювання та належної регламентації певного виду діяльності, а також встановлення механізму її регулювання, враховуючи реалії сьогодення. На підставі порівняльного аналізу кваліфікаційних рамок та компетентностей, якими повинен володіти студент на першому рівні вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», з’ясовано, що основні положення Дублінських дескрипторів були імплементовані в національне законодавство України задля забезпечення процесу інтеграції до європейської спільноти. Вони стали підґрунтям новітньої вищої освіти, а також вони визначили чіткі компетенції, якими повинен оволодіти студент для отримання певного кваліфікаційного рівня з метою подальшої їх реалізації на практиці.

Біографії авторів

С. В. Зливко, Академія Державної пенітенціарної служби

доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу юридичного факультету

М. М. Сикал, Академія Державної пенітенціарної служби

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного,
цивільного та господарського права і процесу юридичного факультету

Посилання

Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ Міністерства юстиції України від 08.09.2015 р. No 1675/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1088-15 (дата звернення: 11.09.2019)

Про затвердження Положення про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. No 4091/5. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1496-18 (дата звернення: 11.09.2019).

Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 р. No 2713-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15 (дата звернення: 11.09.2018).

Державна Кримінально-виконавча служба України : навчальні заклади. URL: http://www.kvs.gov.ua (дата звернення: 05.09.2019).

Конституція України : Основний Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.09.2019).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. No 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 08.09.2019).

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. No 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 08.09.2019).

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. No 848-VIII. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 08.09.2019).

Артьомов І.В., Шершун А.В., П’ясецька-Устич С.В. Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять ; за ред. І.В. Артьомова. Ужгород : ПП «АУТДОР–ШАРК», 2015. 160 с.

Про затвердження Національної рамки кваліфікації : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1341. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення: 10.09.2018).

Захарченко В.М., Парменова Д.Г. Рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та впровадження: тренінг-курс. 2016. 90 c. URL: http://onma.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/QFs_Trenyng-kurs_11-11-2016.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право