УПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ МИТНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В МИТНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • І. В. Співак Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).199153

Ключові слова:

корупція, антикорупційна політика, протидія корупції, митні органи Державної фіскальної служби України, митна етика

Анотація

Стаття присвячена аналізу антикорупційної політики держави в митній сфері та дослідженню національних та міжнародних правових актів, зокрема прийнятого Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Кодексу поведінки посадових осіб органів з підтримки правопорядку від 1979 року, Лімської декларації від 11 вересня 1997 року, Декларації Ради з митного співробітництва щодо належного управління та боротьби з корупцією на митниці від 2003 року, професійних стандартів PICARD Всесвітньої митної організації від 2009 року, законотворчої діяльності європейських держав, а саме Модельного кодексу поведінки державних службовців європейських країн, Митних прототипів Європейського Союзу від 2007 року, Кодексу етики для співробітників податкових і митних органів Словаччини від 2016 року, Кодексу поведінки для співробітників податкової і митної адміністрації Португалії та деяких інших, а також Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами від 15 квітня 2016 року та інших нормативно-правових актів.  Визнано необхідність щодо вивчення та використання практики боротьби з корупцією в різноманітних її проявах в митній сфері. Оскільки корупція призводить до деформації державних інститутів, то стратегічною метою запобігання корупції в митних органах визначено захист економічних, митних інтересів держави, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, громадян, суспільства в цілому.  Тому під час розробки національної програми боротьби з корупцією на митниці мають бути враховані конкретні фактори, визначені в нашому науковому дослідженні. Зроблено висновок щодо нагальної потреби в реалізації ефективної антикорупційної політики в митній сфері шляхом реформування управління митними органами, розроблення чітких стандартів митної етики та доброчесності, а також прийняття відповідного Кодексу (як це вже зроблено в багатьох державах – членах Європейського Союзу).

Біографія автора

І. В. Співак, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

тарший викладач кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Resolution 70/1 adopted by the General Assembly on 25 September 2015. United Nations Millennium Declaration. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (Last accessed: 23.06.2019).

Кравчук О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХIV міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 червня 2017 р. Луцьк : Вежа Друк, 2017. С. 44–45.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції: ратиф. Законом України No 251-V від 18 жовтня 2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2007. No 49.

Індекс сприйняття корупції – 2018: Новини і політика: веб-сайт. URL: https://www.radiosvoboda/org (дата звернення: 23.06. 2019).

Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки від 2014 р.: Закон України від 14 жовтня 2014 р. Відомості Верховної Ради України. No 46. Ст. 2047.

Пиджаков А.Ю. Коррупция в таможенных ораганах – угроза национальной безопасности России. Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. В. Бобкова филиала РТА. 2009. No 2. С. 5–16.

Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней : дисс. ... канд. юр. н. Москва. 2004. URL: htth.:// www.crime/vl. ru/indeх.php?p=1&c=1&pb=l (дата обращения: 23.06.2019).

Сучасний словник іншомовних слів / уклад. Нечволод Л. І. Харків : Торксінг плюс. 2008. 768 с.

Тютюгін В.І., Косінова К.С. Поняття та ознаки корупційних злочинів. Вісник Асоціації кримінального права України. Харків. 2015. No 1(4). С. 388–396.

Курінний Є.В. Окремі питання вдосконалення правового інструментарію запобігання корупції. Вісник Академії митної служби України: серія «Право». 2014. No 2. С. 70–75.

Міжнародно-правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд. Камлик М.І. та ін. Київ : Школяр, 1999. 480 с.

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 49. Ст. 2056

Сухонос В.В. Правові заходи протидії корупції в Україні в сучасних умовах: науково-теоретичні аспекти : Монографія. Суми : Університетська книга, 2015. 74 с.

Hors Irine. “Fighting corruption in customs administration: what can we learn from recht eхperi- ences? OECD Davelopment Centre Working. P. No 175 (Fornely technical Paper No 175). URL:http://etico.iiep.unesco.org/en/resource/fighting-corruption-customs-administration-what- can-we-learn-recent-experiences (Last accessed: 23.06.2019).

Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : дис.. ...д-ра ек. наук. Київ, 2010. 449 с.

Декларация Совета по таможенному сотрудничеству по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией на таможне (обновленная декларация Аруша, 2003г.). URL: www.Wcoomd.org/-/media/wco/public/ //ru/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/revised-arusha declaration_rus.pdf?la=en (дата обращения: 23.06.2019).

Лімська декларація від 11 вересня 1997 р. URL: https://zfkon.rada.gov.ua/laws/show/998-090 (дата звернення: 23.06. 2019).

Лагодієнко О. Аналіз міжнародних стандартів щодо регулювання професійної етики держслужбовців. Часопис Парламент. 2017. No 4. С. 37–49.

Профессиональные стандарты PICARD Всемирной таможенной организации / Всемирная таможенная организация, 2009. URL: http://www.Wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activitiesandprogrammes/-/media/51FABA349EF2470CBFFF1B34CF4D7103.ashх (дата обращения: 23.06.2019).

Коржинська Т. Професійна діяльність митників: вимоги сучасності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: «Педагогіка». 2016. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRNL/Vnadped_2016_3_10 (дата звернення: 23.06. 2019).

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: затв. наказом Нац. агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 р. No 158. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16 (дата звернення: 23.06. 2019).

Рекомендація R (2000) 10 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців від 11.05.2000. URL: http://www.dridu.dp.ua/cpk / Lib/7_Zapobigannya%20protydiya%20proyavam%korup//Legislaegislation/Legislature/Rekomend_proved_DS.pdf (дата звернення: 23.06. 2019).

Фінансові служби Словаччини. URL: http://www.financnasprava.sk/financnasprava/organy-financney-spravy (дата звернення: 23.06. 2019).

Податково-митне управління Міністерства фінансів Португалії. URL: http://info.portaldasfinancas. gov.pt/pt/dgci/ (дата звернення: 23.06. 2019).

Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. No 1365. Офіційний вісник України. 2004. No 42. Ст. 2763

Митний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 2 січня 2019р.: (офіц.. текст). Киів : Паливода А.В., 2019. 444 с.

Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами: наказ МВС України, МЗС України, Мінфіну України, Держприкордонслужби, ГУ Держслужби України від 05 липня 2011 р., No 330/151/809/434/146. URL:http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/z0922-11 (дата звернення: 23.06. 2019).

Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС: наказ ДФС від 01 грудня 2016 р., No 979. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/protidiya-koruptsii/antikoruptsiyna-programa-dfs/291898. html (дата звернення: 23.06. 2019).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом No 1678-VII від 16 вересня 2014 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/ page (дата звернення: 23.06. 2019).

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. No 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 23.06. 2019).

Customs Blueprints. Pathways to modern customs. European Commission. Luхemburg: Office for Official of the European communities. 2007. 89 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право