ЩОДО ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВО ПОТЕРПІЛОГО НА ПРОЦЕСУАЛЬНУ КОМУНІКАЦІЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

  • І. В. Мудрак Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198483

Ключові слова:

кримінальне провадження, потерпілий, процесуальна комунікація, правозастосовне тлумачення

Анотація

У статті досліджується проблематика лексико-граматичного та спеціально-юридичного тлумачення окремих кримінально-процесуальних норм, зокрема тих, що регулюють право потерпілого на процесуальну комунікацію в кримінальному провадженні. Зазначається, що провідним принципом правозастосовного тлумачення є принцип діалогічної комунікації, де діалог розуміється як динамічний і конструктивний спосіб мислення, творення, тлумачення, що веде від аналізу юридико-технічних помилок правової норми до ефективного правотворення та правозастосування й розвивається по спіралі, адже кожен діалог повинен продовжувати попередні норми та готувати наступні.

Визначається поняття правозастосовного тлумачення галузевої (кримінально-процесуальної) правової норми як особливий самостійний вид офіційного й неофіційного тлумачення, актуальна потреба в якому існує до початку, під час і після застосування кримінально-процесуальної норми та який покликаний у динаміці забезпечувати її інтерпретаційну еволюцію задля ефективної правореалізації.

Підкреслюється, що значення й необхідність лексико-граматичного та спеціально-юридичного тлумачення продиктована наявністю прогалин у галузевому (кримінально-процесуальному) законодавстві; наявністю колізій у галузевому (кримінально-процесуальному) законодавстві; наявністю оцінних понять у галузевому (кримінально-процесуальному) законодавстві; наявністю проблематики, пов’язаної з юридико-технічними помилками в галузевому (кримінально-процесуальному) законодавстві; наявністю проблематики ступеня правової регламентованості композиційної побудови кримінально-процесуальної норми; наявністю проблематики, пов’язаної зі зверненням до лінгвістичних структурних елементів кримінально-процесуальної норми.

Біографія автора

І. В. Мудрак, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу

Посилання

Алексеев С.С. Проблемы теории права : курс лекций : в 2 т. Свердловск, 1973. С. 179.

Про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди фізичним особам, які потер- піли від злочину : Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на Проект Закону України від 27.10.2010. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?pf3516=7303&skl=7 (дата звернення: 12.09.2019).

Гемай С.О. Питання окремих видів нетипових норм кримінально-процесуального права. Право і суспільство. 2011. С. 219–222.

Гончаров В.В. Динамічне тлумачення юридичних норм. Львів, 2013. 249 с.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Москва, 1980. Т. 4. С. 411.

Капліна О.В. Роль тлумачення норм кримінального процесуального права в забезпеченні законності правозастосовної діяльності. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/handle/123456789/9659 (дата звернення: 12.09.2019).

Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права : автореф. дис. ... док. юрид наук. Харків, 2009. С. 19.

Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : монографія. Харків, 2008. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KaplinaMono.pdf (дата звернення: 12.09.2019).

Крестовська Н.М. Теорія держави і права: елементарний курс / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва. Харків, 2008. С. 272.

Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. Київ, 1999. С. 29.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва, 1990. С. 799.

Шубенкова К.В. Теоретико-правовые концепции А.С. Пиголкина : дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2013. URL: http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/17-03-2014-1d_.pdf (дата звернення: 12.09.2019).

Постанова Верховного Суду України від 03.03.2016. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/VS160249.html (дата звернення: 12.09.2019).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування : Закон України від 16.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2213-19 (дата звернення: 12.09.2019).

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами : Закон України від 06.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19 (дата звернення: 12.09.2019).

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків, 2006. С. 282-285.

Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України : монографія. Харків, 2010. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011/Titko_2010.pdf (дата звернення: 12.09.2019).

Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 13.07.2015. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення: 12.09.2019).

Ухвала Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.03.2014 (справа No 639/1438/14-к). URL: http://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення: 12.09.2019).

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 1967. 185 с.

Философский энциклопедический словарь / под ред. Е.Ф. Губского, Г.В. Кораблевой, В.А. Лутченко. С. 457.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право