НАЦІЇ ЗА ЧАСІВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • А. С. Радей Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194905

Ключові слова:

нація, етнос, легітимність, національна держава

Анотація

У статті аналізується процес виникнення націй в епоху модерну та становлення капіталізму. Обґрунтовується теза про те, що нація є продуктом цілеспрямованої діяльності національної держави. У сучасному світі за умов глобалізаційних трансформацій авторитет і монополія на владу національних держав різко зменшується, що є прямою загрозою для нації як соціокультурного феномену. За умов кризи державності нація тяжіє до розпаду на більш примітивні, архаїчні форми суспільної організації, в основі яких лежать етнічні та релігійні відмінності.

Біографія автора

А. С. Радей, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціології

Посилання

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Москва : Кучково поле, 2016. 416 с. URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/xj2zhag7ov/direct/195147667.

Багінський А. Заходи держави в постконфліктному суспільстві. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2019. No 1(41). С. 17–20.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. с англ. П. Кудюкина. Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. 416 с. URL: http://socioline.ru/files/5/48/ vallerstain_i._-_analiz_mirovyh_sistem_i_situaciya_v_sovremennom_mire_-_2001.pdf.

Геллнер Э. Нации и национализм. Москва : Прогресс, 1991. 320 с. URL: https://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/Polit/gelln/06.php.

Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. Москва : ИРИСЭН, 2006. 544 с. URL: https://royallib.com/read/van_kreveld_martin/rastsvet_i_upadok_gosudarstva.html#0.

Кутуєв П. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія. Херсон : ВД «Гельветика», 2016. 516 с. URL: http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/Kutuev.pdf.

Лэш К. Восстание элит и предательство демократии / пер. с англ. Дж. Смити, К. Голубович. Москва : Логос, 2002. 224 с. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5424/5426.

Радей А. Етнос і нація. Аналіз дефініцій. Мультиверсум: філософський альманах. 2015. Вип. 1-2(139-140). С. 67–76.

Радей А. Нація як соціокультурний феномен. Аналіз дефініцій. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2015. No 3–4(27–28). С. 78–83.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. Київ : Критика, 2000. 304 с. URL: http://exlibris.org.ua/riabczuk/index.html.

Туроу Л. Будущее капитализма / пер. с англ. А. Федорова. Новосибирск : Сибирский хронограф, 1999. 432 с. URL: http://aifet.com/books/transl_v10_Thurow.pdf.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года / пер. с англ. А. Васильева. Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. 119 с. URL: https://reader.bookmate.com/wd2R7dZE.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Політологія