Дослідження соціальної справедливості в межах трудового права

Автор(и)

  • А. А. Соловей Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194755

Ключові слова:

справедливість, соціальна справедливість, трудове право, трудове законодавство, індекс соціальної справедливості

Анотація

У статті досліджується загальний розвиток філософської думки щодо питання справедливості, звернуто увагу на роль справедливості як основоположної цінності права, проаналізовано такий вид справедливості, як соціальна, зокрема в межах трудового права; наведено приклади нормативного закріплення соціальної справедливості в трудовому законодавстві різних країн, порівняно з Україною; розкрито основні положення діяльності Європейського Союзу та Міжнародної організації праці у сфері реалізації ідеї соціальної справедливості.

Біографія автора

А. А. Соловей, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

аспірант

Посилання

Mitchell G. Valuing caring relationships within UK labour law. Degree : Birmingham Law School, 2016, University of Birmingham. 332 p.

Theories of justice / edited by Tom Campbell and Alejandra Mancilla. Farnham, England ; Burlington, Vt. : Ashgate, 2012. 607 p.

Баргош Ю. Фома Аквинский. Москва : Мысль, 1966. 216 с.

Козлов М.И. Социальная справедливость в контексте русской традиции / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т». Архангельск, 2010. 201 с.

Гринберг Л.Г., Новиков А.А. Критика современных буржуазных концепций справедливости. Ленинград : Изд. Наука., 1977. 173 с.

Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск : Изд-во Новосибирского университета, 1995. 511 с.

EU law and the question of justice / Floris de Witte // Department of Law of the London School of Economics and Political Science. London : June, 2012. 231 p.

Spector H. Philosophical Foundations of Labor Law, 33 Fla. St. U.L. Rev., 2006. URL: http://ir.law.fsu.edu/lr/vol33/iss4/3.

Langille B. Labour Law’s Theory of Justice, June 2011. URL: https://www.iea-nantes.fr/rtefiles/File/brian-langille.pdf.

Сокуренко В.В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права». Київ, 2002. 16 с.

Бандура О.О. Справедливість та її роль у системі цінностей права. Закон и жизнь. 2012. No 11. С. 31−34.

Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Київ, 2016. 15 с.

Огородник О.О. Трудове право як гарант забезпечення реалізації ідеалів соціальної справедливості в трудових відносинах. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., м. Чернігів, 22–23 трав. 2014 р. Чернігів : Десна Поліграф, 2014.

Иванова С.А. Социальная справедливость в трудовом законодательстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения». Москва. 1992. 12 с.

Лунина Н.А. Реализация идеи социальной справедливости в трудовом праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения». Москва. 1994. 15 с.

Радбрух Г. Философия права / пер. с нем. Москва : Междунар. отношения, 2004. 240 с.

Нерсесянц В.С. Философия права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма, 2009. 644 с.

Global Justice, Labor Standards and Responsibility / Yossi Dahan, Hanna Lerner and Faina Milman Sivan. Theoretical Inquiries in Law. 2011. Volume 12, Issue 2. P. 439−464.

Karen V. Jimeno. Labor laws as secundum rationem and secundum caritatem: applying social justice without causing an injustice. Philippine Law Journal. Vol. 81. P. 732−789.

Кононенко О.Ю. Значення принципу справедливості в правовому регулюванні трудових відносин. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 4. С. 66−70.

Договір про Європейський Союз : Міжнародний документ від 07.02.1992 р. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029.

Декларація Міжнародної організації праці «Про соціальну справедливість в цілях справедливої глобалізації», 97 сесія МОП, 10.07.2008 р. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf

Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці від 18.06.1998 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_260.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 р. No 1678-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1678-18.

Проект Трудового кодексу України No 1658 від 27.12.2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.

Daniel Schraad-Tischler and Christof Schiller. Social Justice in the EU. Index Report 2017, Social Inclusion Monitor Europe. 2017. 180 p.

Костюченко О.Є. Соціальне призначення трудового права: проблеми теорії та практики : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Харків, 2018. 449 с.

Довбиш К.К. Принципи правового регулювання оплати праці : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Харків, 2017. 200 с.

Ладиченко В.В. Гуманістичні основи організації державної влади : автореф. дис. ... доктора юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Київ. 2008. 42 с.

Ярошенко О.М. Джерела трудового права України : дис. ... доктора юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Харків. 2017. 476 с.

Тарасишина О.М. Справедливість і толерантність у сучасному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Одеса, 2008. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право