DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152930

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ

О. В. Брюхно, Є. С. Герасименко

Анотація


Стаття присвячена комплексному дослідженню питання адміністративного-правового регулювання набуття громадянства України внаслідок його прийняття. Проаналізовано сучасний стан нормативного забезпечення адміністративно-правового регулювання набуття громадянства в Україні. На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України в частині адміністративно-правового регулювання і наближення його до норм міжна-
родного права.

Ключові слова


громадянство України; набуття громадянства; умови набуття громадянства; законодавство у сфері громадянства

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. No 2235-ІІІ / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14(дата звернення: 11.04.2018).

Про імміграцію Закон України від 07.06.2001 р. No 2491-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (дата звернення: 11.04.2018).

Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»: Указ президента України від 27.03.2001 No 215/2001// Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2006. No 215 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/215/2001

Міграційний рух населення за 2017 рік. URL:http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 11.04.2018).

Ладигін С. Причини поширення випадків подвійного громадянства // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи URL:http://www.khpg.org/index.php?id=1234795066. (дата звернення: 11.04.2018).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Аманн проти Швейцарії» від 16 лютого 2000 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2000, 00, No 4. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=308

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2004, 00, No 4. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO1119.html.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волохи проти України» від 2 листопада 2006 року / Офіційний Вісник України, 2007, 04, No 23, ст. 958. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/974_138.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ґавенда проти Польщі» від 14 березня 2002 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2002, 00, No 2. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO0221.html.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Круслена» від 24 квітня 1990 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2001, 00, No 4. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=432.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Реквен’ї проти Угорщини» від 20 травня 1999 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 1999, 00, No 2. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=279.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Свято-Михайлівська Парафія проти України» від 14 червня 2007 року / Офіційний Вісник України, 2007, 11, No 81, ст. 3042. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_254.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фельдек проти Словаччини» від 12 липня 2001 року / Вісник Верховного Суду України, 2001, 11, No 6. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/980_029.