ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

Автор(и)

  • С. О. Усольцев Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152803

Ключові слова:

кримінальне провадження, кримінальне правопорушення, спеціальні знання, спеціаліст, судова експертиза

Анотація

У статті проаналізовано думки науковців щодо видів спеціальних знань, їх класифікації та співвідношення з галузями наукових знань. На основі думок науковців виділено види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Розкрито зміст основних видів спеціальних знань, що необхідні під час розслідування даної категорії злочинів.

Біографія автора

С. О. Усольцев, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Посилання

Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному вигляді): підруч. К.: Кондор, 2005. 588 с.

Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Мн.: Выш. шк., 1997. 344 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістика: Курс лекцій. Издание второе. Харьков: «Одиссей», 2004. 352 с.

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под. ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА, 2000. 990 с.

Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний Харьков: Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1976. 113 с.

Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: монограф. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. 454 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 440 с.

Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. К.: Атіка, 2005. 496 с.

Гамов Д.Ю. Встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів): судово-балістична методика / Д.Ю. Гамов. К. : ДНДЕКЦ МВС; ДЗП Мінюсту, 2005. 32 с.

Закон України «Про зброю» (проект). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=16153.

Гамов Д.Ю. Встановлення належності об’єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби: методика / Д.Ю. Гамов. К. : ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП МЮ України, 2006. 29 с.

Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99/conv.

Криміналістика: підручник / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв та ін.] 4 за заг. ред. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2011. 666 с.

Криміналістика: підручник / [П.Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко та ін.]; за ред. П.Д. Білен- чука. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Атіка, 2001. 544 с.

Еникеев М.И. Юридическая психология. М.: Норма, 2008. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право