ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТОРІН МЕДІАЦІЇ

Автор(и)

  • Н. А. Мазаракі Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152779

Ключові слова:

альтернативні методи вирішення спорів, медіація, медіатор, принцип самовизначення сторін, принципи медіації

Анотація

У статті досліджується зміст та значення принципу самовизначення сторін медіації як альтернативного методу вирішення спорів з точки зору його процедурних та змістовних компонентів, ролі медіатора та сторін медіації у дотриманні вказаного принципу. Обґрунтовується важливість принципу самовизначення сторін для досягнення результатів медіаційного процесу – укладення та виконання угоди за результатами медіації.

Біографія автора

Н. А. Мазаракі, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Посилання

Проект Закону України про медіацію [реєстрац. No 3665 від 17.12.2015] [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463

Типовий закон Комісії Організації Об’єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі про між- народну комерційну погоджувальну процедуру [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l17

Директива No2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах від 21.05.2008 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a95

Spencer D., Brogan M. (2006) Mediation Law and Practice. New York: Cambridge University Press

Consultation paper. Alternative dispute resolution. – Law Reform Commission, 2008. 382 р.

Про психіатричну допомогу: Закон України No 1489-ІІІ від 20.02.2000 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

Mary F. Radford. Is the use of mediation appropriate in adult guardianship cases? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.stetson.edu/law/lawreview/media/is-the-use-of-mediation-appriopriate-in-adult-guardianship-cases.pdf

Timothy Hedeen. Ensuring Self-Determination through Mediation Readiness: Ethical Considerations (2003) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.mediate.com/articles/hedeenT1.cfm

Jeanne Cleary. On the Question of a Party’s Capacity to Use Mediation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.mediate.com/articles/ClearyJ2.cfm

European Code of Conduct for Mediators [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ec.europa.eu/ civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf.

Кодекс етики медіатора Національної асоціації медіаторів України, затверджений рішенням Загальних зборів ГО «Національна асоціація медіаторів України» від 7 грудня 2017 р., протокол No 1 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://namu.com.ua/ua/info/mediators/ethical-code/

Council of Europe, Recommendation Rec (2002)10 of the Committee of Ministers to Member States on mediation in civil matters. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://rm.coe.int/16805e1f76

Council of Europe, Recommendation 98(1) 1 of the Committee of Ministers to Member States on Family Mediation. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://wcd.coe.int/com.instranet. InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153972&SecMode=1&DocId= 450792&Usage=2

Brown, H., & Marriott, A. (2011). ADR: principles and practice. Third edition. London: Thomson Reuters.

Protecting Self-determination in Mediation Press, Sharon; Lurie, Paul M. Dispute Resolution Magazine; Washington Vol. 20, Iss. 3, (Spring 2014). 33–35.

Jacqueline Nolan-Haley. Self-determination in international mediation: some preliminary reflections [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://cardozojcr.com/vol7no2/CAC207.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право