ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • М. М. Єфімов Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152612

Ключові слова:

моральність, слідча (розшукова) дія, пред’явлення для впізнання, підготовчий етап

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування злочинів проти моральності. Розглядаються організаційні й тактичні особливості пред’явлення для впізнання в кримінальних провадженнях досліджуваної категорії. Акцентується увага на підготовчих заходах до проведення визначеної слідчої (розшукової) дії.

Біографія автора

М. М. Єфімов, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Посилання

Галаган В.І. Процесуальний порядок і тактика пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають: монографія. К.: КНУВС, 2007. 236 с.

Кочаров Г.И. Опознание на предварительном следствии: пособие для следователей. М.: Госюриздат, 1955. 56 с.

Криминалистика: учебник / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. М.: Издательство Издательский дом «Дашков и К», 2009. 608 с.

Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірна, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. К.: Атіка, 2012. 496 с.

Кримінальний процесуальний Кодекс України від від 13 квітня 2012 року No 4651-VI. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Лукъянчиков Е.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти. Донецк: Академия, 1998. 78 с.

Лук’янчиков Є.Д. Пред’явлення для впізнання – засіб інформаційного забезпечення розслідування. Вісник кримінального судочинства. No 4. 2015. С. 46–53.

Лук’янчиков Є.Д. Пред’явлення для впізнання: навч. посібник. Макіївка: Графіті, 1998. 104 с.

Настольная книга следователя / Под общ. ред. Г.Н. Сафонова. М.: Госюриздат, 1949. 879 с.

Советский уголовный процесс / Под ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лукашевича. Л.: Изд-во Ленинградского университета. 1989. 458 с.

Удалова Л.Д Влияние объективных факторов на результаты опознания. Криминалистика и судебная экспертиза. К., 1986. Вып. 32. С. 33.

Удалова Л.Д. Тактико-психологические основы предъявления для опознания и достоверность его результатов: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. К.: Украинская академия внутренних дел, 1992. 25 с.

Фаринник В.І. Забезпечення прав та свобод людини при доказуванні у кримінальному провадженні. Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 р.). Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. С. 6.

Чаплинський К.О. Тактика пред’явлення для впізнання: навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007. 103 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право