DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140506

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

В. В. Колюх

Анотація


У статті визначено поняття політичної відповідальності. Розкрито особливості окремої думки судді Конституційного Суду України в контексті політичної відповідальності. Обґрунтовано необхідність окремої думки судді у конституційному судочинстві. Проаналізовано юридичну силу, причини та практику винесення окремих думок суддями Конституційного Суду України.


Ключові слова


політична відповідальність; окрема думка судді; Конституційний Суд України; конституційне судочинство

Повний текст:

PDF

Посилання


Малкіна Г. М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект): монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 326 с.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Консти- туційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторкан- ності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 23 червня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/ document?id=277138

Різник С. В. Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України для утвер- дження справедливого конституційного правосуддя / С. В. Різник // Вісник національної академії правових наук України. – No3 – 2015 р. – С. 59-67.

Шевчук І.М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / І.М. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – Випуск 23 – Частина І. Том 1 – 2013 р. – С. 160-163.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 No 422/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80/page2

Регламент Конституційного Суду України від 05 березня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97/page2

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Регламент Міжнародного Суду ООН (1978 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/995_h85/page]

Великий енциклопедичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка.– К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. – 1230 с.

Лилак Д. Д. Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз) / Д. Д. Лилак // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – No 4–5. – С. 131-139.

Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / І. Д. Сліденко – Одеса: Фенікс, 2003. – 234 с.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Caca C. B. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіцій- ного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України від 22 березня 2016 р. No nda1d710-16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nda1d710-16

Окрема думка судді Конституційного Суду України О. Литвинова стосовно Висновку Конституцій- ного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимо- гам статей 157 і 158 Конституції України від 27.01.2016 No nb01d710-16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/nb01d710-16

Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В.М. стосовно Рішення Конституцій- ного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини тре- тьої статті 2 Закону України «Про прокуратуру» від 2 квітня 2008 р. na05d710-08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/na05d710-08

Намясенко О. К. Характеристика поняття окремої думки судді Конституційного Суду України / О. К. Намясенко// Держава і право: зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 37. – С. 182-187.

Гаджиев Г. Публикация особого мнения судьи, или История нормы, которая является камерто- ном судебной реформы в России / Г.Гаджиев // Конституционные права и свободы человека и гражданина как высшая ценность демократического, правового государства: сб. науч. практ. ст. – Тирасполь, 2005. – С. 33-39.

Басангов Д. А. Юридическая природа особого мнения судьи Конституционного Суда Российской Федерации / Д. А. Басангов // Журнал российского права. – 2006. – No 2. – С. 25-34.

Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду України [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Христова Г. О.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 226 с.

Слінько Т. М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т. М. Слінько, Є. В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України 2011 р. No11 – С. 53-59. [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_11_11

Sushko O. Nations in Transit 2010: Ukraine, Freedom House / by Oleksandr Sushko and Olena Prystayko [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.freedomhouse.eu/images/Reports/NIT- 2010-Ukraine-final.pdf. – Title from the screen.

Ginsburg R. B. The Role of Dissenting Opinions / Ruth Bader Ginsburg // Minnesota Law Review. – 2010. – Vol. 95, No. 1. – P. 1–8.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Ткачука П.М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіцій- ного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев'ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) 25 вересня 2008 р. Nonb16d710-08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nb16d710-08

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депу- татів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев'ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) від 17 вересня 2008 р. No 16-рп/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/ru/v016p710-08

Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів Укра- їни щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України від 6 квітня 2010 року No 11-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції Укра- їни (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції Укра- їни (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/

Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конститу- ційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua

Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М.І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=301426

Кононов А. Л. Право на особое мнение / А. Л. Кононов // Закон. – 2006. – No 11. – С. 43-46.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С.В. стосовно Висновку Консти- туційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 27 січня 2016 р. No nf01d710-16[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/nf01d710-16

Окрема думка судді – що за процесуальний феномен? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radako.com.ua/news/okrema-dumka-suddi-shcho-za-procesualniy-fenomen

Окрема думка судді – процесуальний феномен? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kaas.gov.ua/gelios/products/1462-arkadia.html

Окрема думка судді – чи є це процесуальним феноменом? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravochin.com.ua/news.php?new=723〈=3

Тесленко М. Взаємозв’язок права і політики в діяльності Конституційного Суду України / М.Тес- ленко // Право України. – 1999. – No 10. – С. 12-18.