ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. В. Колюх Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140506

Ключові слова:

політична відповідальність, окрема думка судді, Конституційний Суд України, конституційне судочинство

Анотація

У статті визначено поняття політичної відповідальності. Розкрито особливості окремої думки судді Конституційного Суду України в контексті політичної відповідальності. Обґрунтовано необхідність окремої думки судді у конституційному судочинстві. Проаналізовано юридичну силу, причини та практику винесення окремих думок суддями Конституційного Суду України.

Біографія автора

В. В. Колюх, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук, доцент кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Малкіна Г. М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект): монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 326 с.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Консти- туційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторкан- ності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 23 червня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/ document?id=277138

Різник С. В. Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України для утвер- дження справедливого конституційного правосуддя / С. В. Різник // Вісник національної академії правових наук України. – No3 – 2015 р. – С. 59-67.

Шевчук І.М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / І.М. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – Випуск 23 – Частина І. Том 1 – 2013 р. – С. 160-163.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 No 422/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80/page2

Регламент Конституційного Суду України від 05 березня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97/page2

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Регламент Міжнародного Суду ООН (1978 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/995_h85/page]

Великий енциклопедичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка.– К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. – 1230 с.

Лилак Д. Д. Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз) / Д. Д. Лилак // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – No 4–5. – С. 131-139.

Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / І. Д. Сліденко – Одеса: Фенікс, 2003. – 234 с.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Caca C. B. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіцій- ного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України від 22 березня 2016 р. No nda1d710-16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nda1d710-16

Окрема думка судді Конституційного Суду України О. Литвинова стосовно Висновку Конституцій- ного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимо- гам статей 157 і 158 Конституції України від 27.01.2016 No nb01d710-16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/nb01d710-16

Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В.М. стосовно Рішення Конституцій- ного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини тре- тьої статті 2 Закону України «Про прокуратуру» від 2 квітня 2008 р. na05d710-08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/na05d710-08

Намясенко О. К. Характеристика поняття окремої думки судді Конституційного Суду України / О. К. Намясенко// Держава і право: зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 37. – С. 182-187.

Гаджиев Г. Публикация особого мнения судьи, или История нормы, которая является камерто- ном судебной реформы в России / Г.Гаджиев // Конституционные права и свободы человека и гражданина как высшая ценность демократического, правового государства: сб. науч. практ. ст. – Тирасполь, 2005. – С. 33-39.

Басангов Д. А. Юридическая природа особого мнения судьи Конституционного Суда Российской Федерации / Д. А. Басангов // Журнал российского права. – 2006. – No 2. – С. 25-34.

Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду України [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Христова Г. О.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 226 с.

Слінько Т. М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т. М. Слінько, Є. В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України 2011 р. No11 – С. 53-59. [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_11_11

Sushko O. Nations in Transit 2010: Ukraine, Freedom House / by Oleksandr Sushko and Olena Prystayko [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.freedomhouse.eu/images/Reports/NIT- 2010-Ukraine-final.pdf. – Title from the screen.

Ginsburg R. B. The Role of Dissenting Opinions / Ruth Bader Ginsburg // Minnesota Law Review. – 2010. – Vol. 95, No. 1. – P. 1–8.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Ткачука П.М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіцій- ного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев'ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) 25 вересня 2008 р. Nonb16d710-08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nb16d710-08

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депу- татів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев'ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) від 17 вересня 2008 р. No 16-рп/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/ru/v016p710-08

Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів Укра- їни щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України від 6 квітня 2010 року No 11-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції Укра- їни (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції Укра- їни (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/

Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конститу- ційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua

Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М.І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30 січня 2016 року No 1-22/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=301426

Кононов А. Л. Право на особое мнение / А. Л. Кононов // Закон. – 2006. – No 11. – С. 43-46.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С.В. стосовно Висновку Консти- туційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 27 січня 2016 р. No nf01d710-16[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/nf01d710-16

Окрема думка судді – що за процесуальний феномен? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radako.com.ua/news/okrema-dumka-suddi-shcho-za-procesualniy-fenomen

Окрема думка судді – процесуальний феномен? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kaas.gov.ua/gelios/products/1462-arkadia.html

Окрема думка судді – чи є це процесуальним феноменом? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravochin.com.ua/news.php?new=723&lang=3

Тесленко М. Взаємозв’язок права і політики в діяльності Конституційного Суду України / М.Тес- ленко // Право України. – 1999. – No 10. – С. 12-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Політологія