DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.2(14).123324

КРИТЕРІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

М. В. Афанасьєва

Анотація


Стаття присвячена аналізу законодавчого проектування виборчої системи.
Виокремлюються критерії, яким має відповідати законодавча модель виборчої системи, зокрема: конституційність, легітимність та політична доцільність.

Ключові слова


вибори; виборча система; виборча інженерія; законодавче проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Політична система сучасної України : особливості становлення За ред. В. М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 352 с.

Лавринович О.В. Виборче законодавство та проблеми його вдосконалення : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 - конституційне право /О.В. Лавринович. – К. : Ін-т законодавства ВРУ, 2001. – 14 с.

Баймуратов М., Сліденко І. Парламентська виборча система: оптимальний вибір для України /М. Баймуратов, І. Сліденко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2009. – №2–3 (16-17). – С. 29–34.

Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник /А.З. Георгіца. – Тернопіль : Астон, 2003. – C. 268.; Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежних стран /А.А. Мишин. – М. : Юстицинформ, 2001. – С. 158.

Шаповал В. Проблема демократичності виборчої системи у контексті рішень конституційного суду України /В. Шаповал // Вибори та демократія. – 2008. – №4. – С. 82–84.

Каміньський М. М. Чи мають партії користь від маніпуляцій із виборчою системою? Положення про вибори та виборчу інженерію у Польщі (1989-1993) /М.М. Камінський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №1. – С. 105–134.

Райковський Б. Трансформація вітчизняної партійно-виборчої системи / Б. Райковський // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2009. – №2-3 (16-17). – С. 16–28.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9851

Козюбра М. Принцип верховенства права і реформа виборчої системи /М. Козюбра // Вибори та демократія. – 2008. – №4. – С. 84-87.

Кіс Т.І. Виборчі системи та їхні політичні наслідки /Т.І. Кіс // Нова політика. – 1996. – №2-4. – С. 22-33.

Гнілорибов В.В. Оптимальна виборча система як ефективний механізм реалізації прав та свобод громадян України /В.В. Гнілорибов // Вибори Президента України – 2004: проблеми теорії та практики. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 9-10 червня 2005 року. – К.: Атіка, 2005. – 640 с. С.275–281.

Ключковський Ю.Б. Загальні проблеми реформування виборчої системи в Україні /Ю.Б. Ключковський // Вибори та демократія. – №4 (18) . – 2008. – С. 87–92.

Ковтунець В. Оптимізація виборчих систем для парламентських та місцевих виборів /В. Ковтунець // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення", Київ, 13-15 листопада 2002 року : Доповіді, виступи, рекомендації / М.М. Рябець (голова редкол.). - К. : НОРА-ДРУК, 2003. – С. 114– 124.

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_535

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 1990 г.) [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_082

Кодекс належної практики у виборчих справах. Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року) [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-ukr.pdf

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Георгіца А.З., Шукліна Н.Г. Проблема конституційної регламентації виборчої системи України в контексті світового досвіду /А.З. Георгіца, Н.Г. Шукліна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – Вип. 187. – Правознавство. – С. 74–82.

Спільний висновок № 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України" Європейська Комісія "За демократію через право"(Венеціанська комісія)Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини(ОБСЄ/БДІПЛ) Страсбург, 17 жовтня 2011 року, прийнятий Радою за демократичні вибори на 38-му засіданні (Венеція, 13 жовтня 2011) та Венеціанською Комісією на 88-ій пленарній сесії (Венеція, 14-15 жовтня 2011) [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a54

Государственное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. Т. 1 / Отв. ред.: Топорнин Б.Н. - М. : Изд-во ИГиП РАН, 1994. – 312 c.