DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).121292

БЕЗПЛІДНІСТЬ ЯК НАСЛІДОК НЕЗАКОННО ПРОВЕДЕНОГО АБОРТУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

І. В. Павленко

Анотація


В даній статті розглядається питання про медичну і юридичну обґрунтованість безплідності в статті 134 Кримінального кодексу України. Автором піднято питання про причини жіночої безплідності взагалі і її співвідношення з незаконно проведеними абортами. При написанні статті було використано думки фахівців в сфері медицини, приведено приклади з судової практики. Автором обґрунтовується положення про доцільність виключення безплідності із числа наслідків у статті 134 Кримінального кодексу України.

Ключові слова


незаконний аборт; кримінальна відповідальність; безплідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья / Шаргородский М.Д. - М., Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. – 511 с.

Горелик И.И. Ответственность за поставление в опасность по советскому уголовному праву / Горелик И.И. - Минск, издательство «Высшая школа», 1964. – 193 с.

Загородников Н.И. Преступления против здоровья / Н.И.Загородников. – М., изд-во «Юридическая литература», 1969. – 168 с.

Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения / В.А. Глушков. - К., Издательское объединение «Вища школа», 1987. – 200 с.

Черевко К.О. Кримінально-правова характеристика незаконного проведення аборту: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / К.О. Черевко. - Х., 2011. – 20 с.

Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності: монографія / Чеботарьова Г.В. – К.: КНТ, 2011. –616с.

Большая медицинская энциклопедия/ Под ред. академика Б.В. Петровского, Изд-во «Советская энциклопедия», М., 1981. – с. 51

Г.М. Савельева. Гинекология: учебник 3-е изд., перераб. и доп. / Г.М. Савельева, В.Г. Бреусенко. –– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 432 с.

Гормональная реабилитация после аборта [Електронний ресурс] / Майоров М.В. // Therapia. Украинский медицинский вестник. – 2007. - No5(15). – Режим доступу до журналу: http://therapia.ua/therapia/2007/05/gormonalnaya-reabilitatsiya-posle-aborta

Мединфа. Медицинская энциклопедия. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://medinfa.ru/02/besplodie

Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи, затверджені Наказом МОЗ від 17.01.1995 р. No6. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0253-95

Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія / М.І. Хавронюк – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

Вирок у кримінальній справі No1-106-09 від 12.08.2009 р. // Архів Саратського районного суду Одеської області за 2009 рік

Вирок у кримінальній справі No1-6 від 13.01.2005 р. // Архів Судацького міського суду Автономної Республіки Крим за 2005 рік

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені Наказом МОЗ України від 17.01.1995 р. No 6. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95