DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).121285

ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ТИТУЛАТУРИ В УКРАЇНІ

І. В. Костенко

Анотація


У статті розглядаються історичні традиції та сучасні тенденції динаміки системи наукової титулатури в Україні та відповідні питання термінології на позначення понять атестаційної діяльності як інституту присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань. Аналізується сьогоденний стан і законодавчі перспективи атестаційного процесу.

Ключові слова


наукова титулатура; атестаційна діяльність держави; наукові та науково-педагогічні кадри

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусишин Б. І. Кадри для освітньої галузі: проблеми підготовки / Б. І. Андрусишин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія ІВ. Економіка і право. – 2005. – Випуск 2. – С. 96–105.

Андрущенко В. П. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2009. – No 3. – С. 5–13.

Андрущенко В. П. Філософія освіти в постболонському просторі / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2006. – No 1. – С. 5–6.

Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Ред.: В. П. Андрущенко; Уклад.: В. П. Бех; Ю. Л. Маліновський; Асоц. ректорів пед. ун-тів. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т вищ. освіти АПН України. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. — 220 с.

Григанська С. В. Державне регулювання системи вищої освіти в Україні : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / С. В. Григанська. – Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1982–2006. – Тт. 1–5 (видання продовжується).

Коробко Л. І. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Л. І. Коробко. – Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с.

Костенко І. В. Наукова титулатура України в контексті світового досвіду: витоки, розвиток, сучасні правові реалії : монографія / І. В. Костенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 204 с.

Котова О. Г. Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992–1998) : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. ; спец. 25.00.05 «Галузеве управління» / О. Г. Котова; Українська академія державного управління при Президентові України. – К., 2000. – 20 с.

Красняков Є. В. Законодавство у сфері освіти – галузь самостійна / Є. В. Красняков // Віче. – 2003. – No 9. – С. 60–62.

Красняков Є. В. Освітянське законодавство України не безпідставно претендує на окрему й самостійну галузь законодавства / Є. В. Красняков // Освіта Донбасу. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – No 4. – С. 96–99.

Кухарчук П. М. Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект): автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Кухарчук Петро Михайлович. – Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2009. — 20 с.

Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: монографія / Ред.: В. П. Андрущенко; В. І. Луговий; М. Ф. Степка; Ін-т вищ. освіти АПН України. — Харків, 2009. — 504 с.

Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 254 с.

Об учѐных степенях и званиях: Постановление СНК Союза ССР от 13.01.1934 г. // Об учѐных степенях и званиях. – М. : Изд-во ВАСХНИЛ, 1936. – С. 3–7; СЗ СССР. –1934. – No 3. – С. 84–90.

Пшенична Л. В. Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог Болонського процесу: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Л. В. Пшенична. – Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. — Х., 2009. – 19 с.

Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освіт. політики / Ред.: В. Андрущенко. – К. : К.І.С., 2003. – 296 с.

Суворов Н. Средневековые университеты / Н. Суворов – М. : Типография лит. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1898. – 254 с., 14–15.

Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття: монографія / В. Андрущенко, Л. Горбунова, Л. Зязюн, А. Корецька, М. Култаєва, В. Лутай; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К. : Пед. думка, 2007. — 352 c.

Черных П. Я. Историко–этимологический словарь современного русского языка: 13560 слов / П. Я. Черных. – 2–е изд. – В 2–х тт. – М. : Русский язык, 1994. – Т. 2. – 575 с.