DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).121269

МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

А. С. Філіпенко

Анотація


Досліджено місце управлінського рішення в адміністративно-правовій діяльності, проаналізовано та узагальнено стадії процедури прийняття управлінського рішення, виокремленні об‘єктивні та суб‘єктивні чинники, що впливають на управлінське рішення.

Ключові слова


управлінські рішення; адміністративно-правова діяльність; етапи прийняття управлінського рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Удод М.В. Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні: [монографія] / М.В. Удод. – Донецьк: Норд-Прес, 2005. – 249 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [ уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел ]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: пер. з англ. / Д. Дерлоу. – К.: Всеувито : Наукова думка, 2001. – 242 с. – (Сер. ―Усе про менеджмент‖).

Пэтков С. Менеджмент і науковий підхід до прийняття управлінських рішень / С. Пєтков // Юридичний журнал. – 2005. – No 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=1668.

Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: [підручник] / О.М. Бандурка. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.

Дегтяр А.О. Державно-управлінське рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: [монографія] / А.О. Дегтяр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ ―Магістр‖, 2004. – 224 с.

Теорія управління в органах внутрішніх справ: [навчальний посібник] / за ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2007. – 884 с.

Конопльов В. Специфіка процесу прийняття управлінських рішень у адміністративній діяльності органів внутрішніх справ / В. Конопльов // Право України. – 2006. – No 7. – С. 27-31.

Чопенко А.В. Вплив суб‘єктивних чинників на прийняття управлінських рішень / А.В. Чопенко // Теорія та практика державного управління. Зб. наук. пр. – 2009. − Вип. 3 (26). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Tpdu/2009_3/doc/4/08.pdf.

Конопльов В.В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття: [монографія] / В.В. Конопльов. – Сімферополь: Крим.юрид.ін-т ХНУВС, ВДМВ «Таврія», 2006. – 356 с.