DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.4(16).121024

ДАВНІ УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ – НОСІЇ БОЛОНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

Ірина Валентинівна Костенко

Анотація


У статті аналізуються аспекти трансформації болонських традицій у староукраїнських вищих  навчальних закладах – Львівському університеті та Києво-Могилянській академії з погляду  насиченості навчального процесу, атестаційної діяльності й значення для сучасного стану й законодавчих перспектив у сфері науки й освіти

Ключові слова


Болонський процес; атестаційна діяльність; наукові та науково-педагогічні кадри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексієвець Л. М. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (XVII–XVIII ст.) / Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 264 с.

Благий В. Структура та викладацький склад вищих шкіл Львова на початку ХХ ст. / В. Благий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – Вип. 35–36. – С. 207–220.

Большой орфографический словарь русского языка / Под ред. Бархударова С. Г. и др. – М., 2006. – 521 с.

Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях / Л. Гайдай. – Луцьк : Вежа, 2000. – 437 с.

Грушевський М. Три Академії / Михайло Грушевський // Вісник АН України. – 1991. – No 11. – С. 89–99.

Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. / Г. И. Липатникова ; [уч. пос. под ред. А. Г. Москаленко]. Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1973. – 220 с.

Дороніна Т. О. Головні принципи дії адміністративного складу Києво-Могилянської академії / Т. О. Дороніна // Теоретичні питання освіти та виховання. – Вип. 4. – К., 1995. – С. 45–49.

Єгоров И. Ю. Наука в Україні – стан та проблеми розвитку / И. Ю. Єгоров. – К. : Британська Рада в Україні, 2004. – 23 с.

Игнатович В. В. Немецкие университеты в развитии их исторической и современной жизни. Период первобытный / В. В. Игнатович // ЖМНП. – 1863. – Ч. CXVII. – No 125. – Отд. III. – С. 71–102;

Ч. CXVIII. – No 126. – Отд. III. – С. 96–130. 10. Из буллы папы Григория IX Парижскому университету (13 апреля 1231 г.) // Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. / Г. И. Липатникова ; [уч. пос. под ред. А. Г. Москаленко]. Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1973. – 220 с.

Из Устава Карлова Университета // Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. / Пер. с лат. Г. И. Липатниковой. – Воронеж, 1973. – 220 с.

Кметь В. Єзуїтський колегіум та початки університету у Львові / В. Кметь. – Львів, 1997. – 167 с.

Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. – М., 1999. – 669 с.

Костенко І. В. Наукова титулатура: від Болонського університету до Болонського процесу І. В. Костенко // Часопис Київського університету права. – 2008. – No 4. – С. 35–42.

Крекотень В. І. Вибрані праці / В. I. Крекотень ; НАН України ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Обереги, 1999. – 343 с.

Львівський університет / Відп. ред. В. П. Чугайов. – Львів, 1986. – 147 с.

Магочій П. Р. Національні культури і університетські катедри: інавгурацйна лекція 22 жовтня 1980 р. / П. Магочій. – Торонто : Торонтський університет, 1980. – 24 с.

Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко / упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2001. — 440 с., іл. (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття»).

Паульсен Ф. Немецкие университеты и их историческое развитие / Ф. Паульсен. – М. : Изд. магазина «Книжное дело», 1898. – 243 с.

Подокшин С О., Рогович М. Д. До джерел вищої освіти / С. О. Подокшин, М. Д. Рогович // Від Вишенського до Сковороди : (З історії філософської думки на Україні XVI–XVIII ст.). – К. : Наукова думка, 1972. – С. 35–47.

Привилегия папы Николая IV студентам Парижского университета (23 марта 1292 г.) // Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. / Г. И. Липатникова ; [уч. пос. под ред. А. Г. Москаленко]. Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1973. – 220 с.

Пристер Е. Краткая история Австрии / Е. Пристер [под ред. и с предисл. М. А. Полтавского]. – М. : Иностр. лит., 1952. – 510 с.