DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).119344

Ідеї відродження національної державності в програмних документах політичних партій і організацій України (кінець ХІХ-початок ХХ ст.)

М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко

Анотація


У статті розглядаються проблеми виникнення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. українських політичних партій та організацій, їх програмні положення щодо відродження та майбутнього устрою Української держави.


Ключові слова


автономія; конституція; монархія; незалежність; програми; політичні партії; республіка; самостійність; федерація

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. /

Я. Грицак. – К.: «Генеза», 1996. – 362 с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. / Т. Гунчак.

– К.: «Либідь», 1993. – 288 с.

Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста – 2-ге вид; доопр. і

доповн. – К.: «Генеза», 2001. – 1136 с.

Історія України. Новий довідник. – К.: ТОВ «Казка», 2012. – 736 с.

Міхновський М. Самостійна Україна / М. Міхновський. - К. : [б.в.] ; Л. : Всеукраїнське

політичне об'єднання Державна Самостійність України, 1991. - 22 с.

Сарбей Г.В. Національне відродження України. / Г. Сарбей. – К.: Видавничий дім

«Альтернативи», 1999. – 336 с.

Субтельний О. Україна: історія. / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

Українська державність: історія і сучасність: Матеріали наукової конференції, січень

– К.: ІСДО, 1993. – 408 с.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали.

Упоряники: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – Мюнхен, «Сучасність», 1983. – 510 с.

Червінський В.І., Обушний М.І. Історія України: Джерельний опис. – К.: КВІЦ, 2012. –

с.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К., Либідь, 1999. – 480

с.

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб / упоряд.: А.С. Чайковський

(кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс та ін.). – К.: Юрінком-Інтер, 2003. – 656 с.