DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).119232

Політологічна періодика України: хронологія, типологія, наукометрія

Ю. С. Ганжуров

Анотація


Досліджується процес становлення та еволюції періодичних видань з політичних наук в
системі соціальних комунікацій. Розкриваються чинники типологічної трансформації
часописів у контексті змістовної конкретизації інформаційних ресурсів політичної науки.
Аналізуються фактори структуризації періодичного видання як фахового з політичних наук, окреслюються тематичні особливості контенту та результати моніторингу відповідних публікацій.

Ключові слова


політичні науки; періодичні видання; типологічна класифікація; соціогуманітарна сфера; наукометрична база даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Постановление Государственного комитета СССР по науке и технике от 4 ноября 1988 г.

No 386 «О Номенклатуре специальностей научных работников» // Бюллетень ВАК при

Совете Министров СССР. – 1989. – No 2. – С. 8-20.

Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого

наукового співробітника і переліку галузей, з яких може бути присуджений науковий

ступінь: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. No 199

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/199-93-

%D0%BF Див.: Бабкина О.В. Неоконсервативные политические теории Запада: сущность,

проблемы, тенденции развития: дис... д-ра полит. наук: 23.00.03/ О.В.Бабкина, АН

Украины, Ин-т философии. – К., 1992. – 366 л.

Викл. за: Рябов С.Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи

розвитку. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-

освіти в Україні», 2005. – 103 с.

Рудич Ф. Політична наука в Україні: стан і перспективи / Ф.Рудич // Політичний

менеджмент. – 2003. – No 1. – С. 5-18.

Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017-95. – Чинний від 1996-01-

. – К.: Держспоживстандарт України, 1995. – 48 с. – (Національний стандарт України).

Рябов С.Г. Зазнач. праця.

Про порядок присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету Міністрів України від

травня 1992 р. No 257 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/257-92-%D0%BF

Про затвердження переліків наукових видань, в яких можуть публікуватися основні

результати дисертаційних робіт: постанова президії ВАК від 25 травня 1997 р. No 1а/5 //

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 1997. – No 2. – С. 71-88; Головка А.М.,

Цвігун А.Т. Про деякі аспекти нормативного забезпечення формування переліку

наукових фахових видань України / А.М.Головка, А.Т.Цвігун // Бюлетень Вищої

атестаційної комісії України. – 2008. – No 2. – С. 10-11.

Про кількісний та якісний аналіз захищених в Україні з 1993 р. дисертацій див: Аналіз

докторських і кандидатських дисертацій, захищених в Україні за напрямом «Політичні

науки» // Центр по удосконаленню методів навчання, викладання та дослідження в

галузі політичних наук в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ps.crimea.edu/ucr/metod/analiz_doct.htm

Кармазіна М. Політична наука в Україні: дисертаційний аспект / М.Кармазіна //

Політичний менеджмент. – 2008. – No 3. – С. 17-28.

Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата

наук та їх апробацію (З постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. No 1-02/3) //

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 1999. – No 1. – С. 7-8.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і

кандидата наук та про їх апробацію. Наказ ВАК України від 04.04.2000 р. No 178

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0431-00;

Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України.

Постанова президії ВАК від 15 січня 2003 р. No 7-05/1 // Бюлетень Вищої атестаційної

комісії України. – 2003. – No 1. – С. 2.

Круглашов А.М. Здобутки та проблемні питання розвитку вітчизняної політичної науки /

А.М.Круглашов // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2009. –

Вип. 17. – С. 22-30.

Кавуненко Л.П., Хоревін В.І., Костриця О.П., Левченко О.Г. Наукометричний моніторинг

наукових періодичних видань соціогуманітарної сфери України / Л.П.Кавуненко,

В.І.Хоревін, О.П.Костриця, О.Г.Левченко // Наука України у світовому інформаційному

просторі. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 71-79.

Полiтична наука в Українi: становлення i перспективи / За ред. д.ф.н. О.А.Габрiєляна,

д.ф.н. О.Д.Шоркiна. – Сiмферополь, 2002. – 344 с.

Там само.

Про формування нового переліку наукових фахових видань (із наказу ВАК України від 24

січня 2009 р. No 29) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – No 2. – С. 2-3.

Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

України. Наказ Монмолодьспорту від 04.09.2011 р. No 1059. Зареєстровано в Мін'юсті

України 10.10.2011 р. за No 1169/19907 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1169-11

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Наказ МОН України від 17.10.2012 р. No 1111. Зареєстровано в Мін'юсті України

11.2012 р. за No 1850/22162 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1850-12

Шайгородський Ю. Фактори інституалізації політичної науки в Україні / Ю.Шайгородський

// Сучасна українська політика. – Спецвипуск : Політична наука в Україні: стан та

перспективи розвитку. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – С. 60-71.

Діденко Ю.В. Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації / Ю.В.Діденко

// Наука України у світовому інформаційному просторі: [зб. ст.] / Нац. акад. наук України;

[редкол. : Я. С. Яцків та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – Вип. 10. – С. 11-18.

Мриглод О.І. Українська наукова академічна періодика: ступінь «видимості» /

О.І.Мриглод // Наука України у світовому інформаційному просторі. – К.:

Академперіодика, 2012. – Вип. 6. – С. 36-44.

Личук М.І., Парубчак Н.А. Інформативні параметри міжнародних наукометричних баз

даних / М.І.Личук, Н.А.Парубчак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.

– 2014. – No 1. – С. 10-16.

Бессараб А.О. Періодичні наукові фахові видання як засіб інституціоналізації науки /

А.О.Бессараб // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2013. – No 1. – С.

–130.

Сандул О.Г. Моніторинг джерельної бази наукових публікацій за період 2003-2012 рр. з

актуальних проблем політики та політичних наук (на основі реферативних ресурсів

НБУВ) / О.Г.Сандул // Місце і роль бібліотек у формуванні національного

інформаційного простору: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) /

Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Асоц. б-к України, Рада

директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН; [редкол.: В.І.Попик та

ін.]. – К.: НБУВ, 2014. – С .428-430