Співвідношення понять «організаційно-господарські відносини» та «державне регулювання господарської діяльності»

Автор(и)

  • С. І. Бевз Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119220

Ключові слова:

організаційно-господарські відносини, державне регулювання господарської діяльності, господарські відносини, державне регулювання

Анотація

Політика дерегуляції бізнесу актуалізує питання про розуміння сутності державного регулювання господарської діяльності та співвідношення цього поняття з іншими, зокрема з поняттям «організаційно-господарські відносини».
Відносини, які охоплюються останнім поняттям, є предметом регулювання господарського права, тоді як ті, що належать до державного регулювання господарської діяльності, становлять предмет регулювання адміністративного права. Визначення
належності тих чи інших відносин до предмета регулювання певної галузі права має важливе значення для забезпечення належного їх правового регулювання. Проведений в даній статті аналіз дає підстави для розмежування відповідних відносин.

Біографія автора

С. І. Бевз, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М.Н.

Марченко. – Том 1. Теория государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. - 416 с..

Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: монографія / О.П. Віхров. – К.:

Видавничий Дім «Слово», 2008.-512с.

Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень:

монографія / І.М. Кравець. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240с.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т.: Т. 2. Особлива частина /

Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2005.- 624с.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.

Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576с.

Курс адміністративного права України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д.

Пастух, В.Д. Сущенко [та ін..] / за ред.. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808c.

Нагребельний В.П., Оніщук М.В. Державне регулювання // Юридична енциклопедія: В 6 т.

/Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. - Т. 2: Д-Й.

– С.118.

Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. - М.:

Юринформцентр, 1998. - 798 с..

Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской

Федерации: Учебник. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. –608c.

Кравцова Т. Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності / Т.

Кравцова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №8. - С.4.

Господарське право: Піручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін..;

За ред.. О.П. Подцерковгного. – 2-ге вид., доп. s перероб. – Х.: Одіссей, 2012. – 640c.

Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] /[О.М.

Вінник] – [2-ге вид., змін. та доп.] – К.: Правова єдність, 2009. – 766c.

Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / [за ред.. В.С. Щербини]. – К.:

Юрінком Інтер, 2012. – 528 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело,

-704 с.

Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В.

Богуцький та ін..; за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука В.В. Зуй. – 2-ге вид., переробл.

та допов. – Х.: право, 2013.- 656с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Право