DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119201

Територіальна цілісність держави як об’єкт національної безпеки

О. Ю. Дахно

Анотація


У статті на основі аналізу наукових підходів до трактувань понять «державна територія», «територіальне верховенство», «державний суверенітет» розкривається сутність територіальної цілісності держави як іманентної компоненти національної безпеки.
Задля належного захисту й нейтралізації загроз суверенітету та цілісності території держави обґрунтовується доцільність вироблення державної політики забезпечення територіальної цілісності.


Ключові слова


територіальна цілісність держави; національна безпека; суверенітет

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України : Закон України

від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – ст. 351.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015

року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України

від 26.05.2015 № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Балагурова Н. Н. Государство как территориальная система / Н.Н. Балагурова

// Вест. Челяб. гос. ун-та. Право. – 2007. – № 12 (90). – Выпуск 13. – С. 5-10.

Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства: Перевод с

французского / Дюги Л. ; Пер. : В. Краснокутский, Б. Сыромятников, А. Ященко ; Предисл. : Л.

Дюги, П. Новгородцев. – М. : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1908.

Курс международного права: Понятие и сущность современного

международного права. В 6-ти томах. Т. 3 / Бараташвили Д.И., Бахов А.С., Кожевников Ф.И.,

Левин Д.Б., и др. – М. : Наука, 1967.

Палиенко Н.И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее

правовое значение / Н.И. Палиенко, Приват-доцент Демидовского Юридического Лицея. –

Ярославль : Типография Губернского Правления, 1903.

Бентам И. Избранные сочинения Иеремии Бентама. – Т. 1.

Бабурин С.Н. Территория государства (правовые проблемы): Дис. … доктора

юрид. наук. – М., 1998.

Бабурин C.H. Территория государства: правовые и геополитические

проблемы / C.H. Бабурин. – M., 1997.

Нуриева И. Т. Территориальная целостность государства и право народов и

наций на самоопределение // Актуальные вопросы общественных наук: социология,

политология, философия, история: сб. ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. –

Новосибирск : СибАК, 2013.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /

Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Documents of the United Nations Conference on International Organization. – San

Francisco, 1945. – Vol. VI.

Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в

современном международном праве / Л.И. Волова. – Издат. Ростовского ун-та, 1981. – 192 с.

Статут ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_010.

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх

відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних

Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569.

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055.

Оцінка аргументації Російської Федерації щодо приєднання Автономної

Республіки Крим. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1751/.

Лісничук О. «Територіальна цілісність» у дискурсі національних інтересів

України / Олесь Лісничук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2009. – Вип. 44 :

Курасівські читання – 2009. Політичний простір України : регіональні виміри. – С. 65-72.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Системно-концептуальні засади стратегії

національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : ДП «НВЦ

«Євроатлантикінформ»», – 2007. – 592 с.