Територіальна цілісність держави як об’єкт національної безпеки

Автор(и)

  • О. Ю. Дахно Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119201

Ключові слова:

територіальна цілісність держави, національна безпека, суверенітет

Анотація

У статті на основі аналізу наукових підходів до трактувань понять «державна територія», «територіальне верховенство», «державний суверенітет» розкривається сутність територіальної цілісності держави як іманентної компоненти національної безпеки.
Задля належного захисту й нейтралізації загроз суверенітету та цілісності території держави обґрунтовується доцільність вироблення державної політики забезпечення територіальної цілісності.

Біографія автора

О. Ю. Дахно, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

Аспірант Національного інституту стратегічних
досліджень при Президентові України

Посилання

Про основи національної безпеки України : Закон України

від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – ст. 351.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015

року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України

від 26.05.2015 № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Балагурова Н. Н. Государство как территориальная система / Н.Н. Балагурова

// Вест. Челяб. гос. ун-та. Право. – 2007. – № 12 (90). – Выпуск 13. – С. 5-10.

Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства: Перевод с

французского / Дюги Л. ; Пер. : В. Краснокутский, Б. Сыромятников, А. Ященко ; Предисл. : Л.

Дюги, П. Новгородцев. – М. : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1908.

Курс международного права: Понятие и сущность современного

международного права. В 6-ти томах. Т. 3 / Бараташвили Д.И., Бахов А.С., Кожевников Ф.И.,

Левин Д.Б., и др. – М. : Наука, 1967.

Палиенко Н.И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее

правовое значение / Н.И. Палиенко, Приват-доцент Демидовского Юридического Лицея. –

Ярославль : Типография Губернского Правления, 1903.

Бентам И. Избранные сочинения Иеремии Бентама. – Т. 1.

Бабурин С.Н. Территория государства (правовые проблемы): Дис. … доктора

юрид. наук. – М., 1998.

Бабурин C.H. Территория государства: правовые и геополитические

проблемы / C.H. Бабурин. – M., 1997.

Нуриева И. Т. Территориальная целостность государства и право народов и

наций на самоопределение // Актуальные вопросы общественных наук: социология,

политология, философия, история: сб. ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. –

Новосибирск : СибАК, 2013.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /

Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Documents of the United Nations Conference on International Organization. – San

Francisco, 1945. – Vol. VI.

Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в

современном международном праве / Л.И. Волова. – Издат. Ростовского ун-та, 1981. – 192 с.

Статут ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_010.

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх

відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних

Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569.

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055.

Оцінка аргументації Російської Федерації щодо приєднання Автономної

Республіки Крим. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1751/.

Лісничук О. «Територіальна цілісність» у дискурсі національних інтересів

України / Олесь Лісничук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2009. – Вип. 44 :

Курасівські читання – 2009. Політичний простір України : регіональні виміри. – С. 65-72.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Системно-концептуальні засади стратегії

національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : ДП «НВЦ

«Євроатлантикінформ»», – 2007. – 592 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Політологія