DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119183

До питання розуміння предмета злочинів проти свободи совісті

І. М. Захарченко, О. О. Семенюк

Анотація


В статті проведено аналіз наукових позицій щодо розуміння предмета як елементу складу злочину в цілому та злочинів проти свободи совісті зокрема. З’ясовано, що кваліфікація
злочинів передбачених ст.ст. 161, 178–181 Кримінального кодексу України залежить від однозначного розуміння таких понять як: «почуття», «релігійні переконання», «релігійна святиня», «релігійний обряд», «священнослужитель», «релігійна споруда», «культовий будинок».


Ключові слова


предмет злочину; почуття; релігійні переконання; релігійна святиня; релігійний обряд; священнослужитель; релігійна споруда; культовий будинок

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І.

Тютюгін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – X.: Право,

– 608 с.

Музика А.А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А.А. Музика, Є.В.

Лащук. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 192 с.

Михайленко П.П. Уголовное право Украины. Общ. часть: Учеб. для высш. учебн. завед. МВД

Украины / П.П. Михайленко – К.: РИО МВД Украины, 1995. – 256 с.

Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. юрид.

вузів і фак. / Матишевський П. С. – К. : А. С. К., 2001. – 352 с.

Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Новоселов Г.

П. – М. : Издательство “НОРМА”, 2001. – 208 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник/ [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І.

Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. :

Право, 2010. – 456 с.

Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н. Ф.

Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 216–217.

Брайнин Я. М. Некоторые вопросы учения о составе преступления в советском уголовном

праве / Я. М. Брайнин // Юридический сборник Киевского государственного университета. –

– № 4. – С. 58–59.

Кригер Г. А. К вопросу о понятии объекта преступления в советском уголовном праве / Г. А.

Кригер // Вестник Московского университета. – № 1. – М., 1955. – С. 111–123.

Мазуренко О. Комп'ютерна інформація як предмет злочинів, передбачених Розділом XVI КК

України / О. Мазуренко, Н. Розенфельд. // Право України. – 2004. – №6. – С. 81–83.

Дзюба Ю. П. Предмет злочину як ознака складу злочину: методологічні аспекти дослідження

/ Ю. П. Дзюба. // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – №1. – С. 273–274.

Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих

навчальних закладів / П. Л. Фріс – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / [А. П. Бабій, І. С. Доброход, Ю. А.

Кармазін, В. О. Корнієнко, Г. В. Загіка, О. С. Козерацька та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук,

проф., засл. діяча науки і техніки України Є. Л. Стрельцова. – X.: Одіссей, 2009. – 496 с.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. –

К.: Наукова думка, 1970 –1980 – Т. 5 – 2004.

Білаш О.В. Проблеми відмежування незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь від

суміжних складів злочинів / О.В. Білаш // Часопис Київського університету права. – 2013. –

№3. – С. 279–283.