DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119172

Права людини як основа сучасного розвитку права в Україні

Алла Миколаївна Журавльова

Анотація


Розглянуто характеристику прав людини та їх місце у сучасному розвитку права. Особливу увагу приділено дослідженню питання, як з розвитком суспільства розвивалося право та права людини, враховуючи їх сучасний стан.


Ключові слова


права людини; право; сучасний стан розвитку права

Повний текст:

PDF

Посилання


Дія права: інтегративний аспект : монографія / кол. авторів ; відп. ред.

Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2010. – 360 с.

Козюбра М. І. Правовий закон: проблема критеріїв / М. І. Козюбра // Вісник Академії правових

наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 83-96.

Права людини й оновлення Конституції України : колект. моногр. // Праці лабороторії

дослідження теоретичних проблем прав людини юридич. факультету Львівськ. нац. ун-ту ім.

І. Франка. – Львів : Малий видавн. центр юрид. факультету Львівського нац. ун-ту ім. Івана

Франка, 2011. – Вип. 5. – 184 с.

Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография /

Максимов С. И. – Х. : Право, 2002. – 328 с.

Рабінович П. М. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність,змістовна

класифікація / П. М. Рабінович // Право України. – 2010. – № 2. – С. 20.

Селіванов В. М. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу

державотворення і правотворення в Україні / В. М. Селіванов // Право України. –2006. – № 4.

– C. 21-29.

Оборотов Ю. М. Права людини та розвиток права / Ю. М. Оборотов // Актуальні проблеми

політики. – Одеса : Юрид. літ, 2001. – Вип. 12. – С. 23-28.

Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С. С. Алексеев. – М. : Издательство

НОРМА, 2001. – 748 с.

Розова Т. В. Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні: монографія / Т. В.

Розова, В. Ю. Барков. – Одеса : Юрид. літ., 2003. – 336 с.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.),

О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге

вид., переробл. і допов. – Х., 2011. – С. 101, 104.

Національна стратегія у сфері прав людини затверджено Указом Президента України від 25

серпня 2015 року № 501/2015