DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119137

Дисциплінарна приналежність світ-системного аналізу: до питання визначення

В. Ю. Калінін

Анотація


Світ-системний аналіз як теорія і методологія для дослідження соціально-політичних явищ та процесів набуває все більшого поширення серед вітчизняних наукових пошуків. В
рамках цього доцільно поставити питанням щодо дисциплінарного визначення світ-системного аналізу у співвідношенні з соціальними науками та власне з політологією (її ядром - політичним). Аналізуючи останні вітчизняні наукові доробки варто зазначити про малодосліджуваність цієї
тематики. Відповідний стан речей можна пояснити двома вагомими чинниками. По-перше, це доволі складна та неоднозначна тема на межі з іншими науками. По-друге, сам світ-системний аналіз сприймається як соціологічна, історична або економічна теорія. В той час як її політична складова залишається поза увагою. Саме тому в статті буде розглянуті соціологічний,
історичний, економічний та політичні виміри світ-систеного аналізу. Заради досягнення поставленої мети були використані метод виявлення каузальних зв’язків та порівняльний метод.


Ключові слова


світ-системний аналіз; політичне; економіка; історія; соціологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Анкерсмит Ф.Р. Политическая репрезентация / Ф.Р. Анкермит; [пер. с англ. А. Глухова]. – М.:

Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 288 с.

Байме К. Политическая теория: эмпирическая политическая теория / К. Байме //

Политическая наука: новые направления. [под ред. Р. Гудина и Х.Д. Клингельмана]. – Вече,

– с. 495-506.

Валлерстайн И.М. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / И

Валлерстайн; [пер. с англ. K. A. Фурсова]. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008 –

c. 176.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ / И. Валлерстайн // Время мира. Альманах. Вып. 1:

Историческая макросоциология в ХХ веке; [под ред. Н.С. Розова]. – Новосибирск, 2000. – с.

-123.

Гофф Ж. Среднековый мир воображаемого/ Ж. ле Гофф. [пер. с фр. и общ. ред. С.К.

Цатуровой]. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2001. – 440 с.

Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность

человеческого развития / Р. Инглхарт, К. Вельцель; [пер. с англ. М. Коробочкин] – М.: Новое

издательство, 2011. – 464 с.

Кокошин А.А. О системном и ментальном подходах к мирополитическим исследованиям:

Краткий очерк/ А.А. Кокошин - Изд. 2-е, испр. и .доп. – М.: ЛЕНАНД, 2008. – 88 с.

Кругман П. Кредо либерала / П. Кругман [пер. с англ. В.Л. Иноземцева]. - М.: Издательство

"Европа", 2009. -368 с.

Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція

дослідницьких програм / П.В.Кутуєв. - К.: “Сталь”, 2005. - 500 с

Кутуев П.В. Мировая система как предмет социологического анализа: новая

исследовательская программа Андре Гундера Франка / П.В. Кутуев // Социология: теория,

методы, маркетинг. — 2007. — № 2. — С. 17-35.

Новая философская энциклопедия // [под ред. акад. В.С. Степина]. - М.: Мысль, 2010. — Т. 1 -

с.

Фридман М. Взаимосвязь между экономической и политической свободами [Електронний

документ] / М. Фридман. – Режим доступу: http://kant.narod.ru/fried_1.htm

Хабермас Ю. Что такое «политическое». Рациональный смысл сомнительного наследия

политической теологии. [Електронний документ] / Ю. Хабермас. – Режим доступу:

http://russ.dada.ru/Mirovaya-povestka/CHto-takoe-politicheskoe

Шапиро И. Демократия под натиском капитала. [Електронний документ] / И. Шапиро. – Режим

доступу: http://www.russ.ru/pole/Demokratiya-pod-natiskom-kapitala

Frank A.G., Gills B. The world system is five thousand years: an introduction / A.G. Frank, B. Gills //

Humboldt journal of social relations. – 1992. – number 18 – pp. 1-73.