DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119136

Європейський вектор політики Конгресу США у кінці ХХ – на початку ХХІ століття

С. В. Желіховський

Анотація


У статті досліджено особливості політики американського парламенту відносно європейських держав. Виділено два основних напрями європейського зовнішньополітичного вектору Конгресу США: політико-гуманітарний і економічний. Показано законодавче
забезпечення європейської політики, визначено особливості консолідації у Конгресі навколо стратегії трансатлантичного співробітництва.


Ключові слова


Конгрес; Європейський парламент; зовнішня політика; Сполучені Штати Америки; Європейський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Извлечение из Стратегии национальной безопасности США для нового столетия (1997 г.)

(Вашингтон, май 1997 г.) // Внешняя политика США. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. –

Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. – 1058

с.

Головань О.О. Еволюція зовнішньої політики США на початку XXI століття. Дис. канд. політ.

наук: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / О.О.

Головань. – К., 2015. – 202 с.

Дудко І.Д. Конгрес у системі зовнішньополітичного механізму США: тенденції постбіполярних

часів / І.Д. Дудко // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: КиМУ, 2011. — Вип. 3.

– С. 86 – 98.

Carter R.G. Congress and Post-Cold War U.S. Foreign Policy // After the End. Making U.S.Foreign

Policy in Post Cold War World / Ralf G.Carter. – Durham, London: Duke Univeersity Press, 1998. –

P. 108–136.

Archick, K. U.S.-EU Cooperation Against Terrorism [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://fas.org/sgp/crs/row/RS22030.pdf. (Accessed 20 July 2015)

Двуреченська О. С. Відносини США І ЄС за часів президенства Б. Обами: спільне та відмінне

// Вісник Дніпропетровського університету – 2015 – № 5. – C. 10 – 21.

Левик Б. С. Історичний аналіз допомоги конгресу США країнам-претендентам до вступу у

НАТО в період 1994 – 2007 рр./ Б. С. Левик // Збірник наукових праць Львівського

регіонального інституту державного управління Національної академії державного

управління при Президентові України. Ефективність державного управління./За загальною

редакцією члена-кореспондента НАН України В. С. Загорського – Львів.: Видавництво

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії

державного управління при Президентові України. – 2008. – № 16/17. – С. 247 – 255.

Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Centuri Defense [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf.

Advance Democratic Values, Address Nondemocratic Countries, and Enhance Democracy Act

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senatebill/

/text

Patrick J. Glen, The Advance Democracy Act and the Future of United States Democracy

Promotion Efforts // Santa Clara Journal of International Law. – № 9. – Volume 9. – Issue 2 (2011).

– р. 273 – 308.

Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between the European Union and

the United States of America // European External Action Service (EEAS): [Електронний ресурс].

– Режим доступу:

http://www.eeas.europa.eu/us/docs/framework_trans_economic_integration07_en.pdf.

Лимар М. Ю. Економічна складова сучасного трансатлантичного співробітництва [Текст] / М.

Ю. Лимар // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. – 2015. – № 10/1.

– С. 32-37.

Вергун В.А. Економічна дипломатія США: суть та особливості // Актуальні проблеми

міжнародних відносин. – Випуск 86 (Частина І). – 2009. – С. 173 – 179.

Глущенко Ю.Н. Состояние, проблемы и перспективы сотрудничества США и ЕС в

экономической сфере // Проблемы национальной стратегии – № 4 (9) – 2011. – С. 146 – 161.

Гріненко О.О. Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС – США у торговельній сфері / О. О.

Гріненко // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 387-393.