DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119134

Напрямки вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті зарубіжного досвіду визначення корупційних явищ

К. В. Воронежський

Анотація


В статті відображено основні підходи до визначення понять та ознак корупційних діянь, закріплених в міжнародних нормативно-правових актах, а також законодавстві деяких країн світу, що досягли значних результатів у питанні боротьби з даним видом злочинних діянь.
Проаналізовано можливість подальшого застосування відповідних політологічних методик та законодавчих конструкцій в українських реаліях.


Ключові слова


хабар; неправомірна вигода; корупційні діяння; політична корупція; міжнародне антикорупційне законодавство; класифікаційні ознаки хабаря; міжнародна боротьба із корупцією; політологічні методики боротьби із корупцією

Повний текст:

PDF

Посилання


Шведова Г.Л. Окремі питання характеристики суб’єктів корупційних злочинів: політико-

кримінологічний аспект / Г.Л. Шведова // Миколаївський державний гуманітарний університет

ім. Петра Могили : наукові праці. – Миколаїв, 2006. – Т. 69. – Вип. 56: Політичні науки.

Правознавство.

Transparency International Progress Report 2015: Enforcement of the OECD Anti-Bribery

Convention // [Електронний ресурс]:

http://files.transparency.org/content/download/1923/12702/file/2015_ExportingCorruption_OECDPr

ogressReport_EN.pdf

Політична корупція як явище: підходи до визначення. Аналітична доповідь Разумкова. —

Національна безпека і оборона, 2009, № 7, 90 с.

Рогульський С.С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні: дис. канд.

юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 / Київський національний університет імені Т.

Шевченка. – К., 2005. – 187 с.

Чемерис І.В. Зарубіжний досвід протидії корупції в системі державного управління / І.В.

Чемерис // Стратегічні пріоритети. - 2009. - №3(12). - С. 110-118.

Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку – затверджений резолюцією

Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року № 34/169. [Електронний ресурс] –

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_282

Практичні заходи боротьби з корупцією затверджені резолюцією Конгресу ООН з

попередження злочинності та поводження із злочинцями в Гавані 27 серпня – 7 вересня

року //[Електронний ресурс]: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_785/conv

Міжамериканська конвенція проти корупції, прийнята на третьому пленарному засіданні ООН

березня 1996 року / Матеріали міжнародного семінару «Антикорупційні розслідування та

стратегія попередження корупції» (Київ, 15-16 травня 2002 року). – К, 2002. – с. 68-78.

Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року №

-V) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

Кохан Г.В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В.

Кохан. – К. : НІСД, 2013. – 232 с

Конституційна реформа в Україні: перебіг, стан і перспективи. Аналітична доповідь Центру

Разумкова. — Національна безпека і оборона, 2007, № 1.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS 173 від 27 січня 1999 р.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101

Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи

протидії) / М.І. Мельник. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 // [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_102

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1516 (2001). Фінансування політичних

партій / Лабораторія законодавчих ініціатив. -[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.parlament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=147&iar_id=180&as=2

Мельник М.І. Політична корупція: сутність, чинники, засоби протидії. — Національна безпека

і оборона, 2009, № 7 с 1 - 42.

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії / Є. В.

Невмержицький : моногр. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.