DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119118

Методи соціологічних досліджень для діагностики ефективності інструментів асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері

Г. А. Нерсесян

Анотація


У статті робиться спроба осягнути особливості ведення гібридної війни і здійснення агресії у гуманітарній сфері. Автор звертає увагу, що в сучасних умовах дуже важливим є дослідження методів соціологічних досліджень для діагностики ефективності інструментів асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері. Наголошується, що сучасна війна зазвичай відбувається у подобі "перетворених форм" або "симулякрів", тобто у формах об’єктивованої видимості, удаваності, оманливості. Війна сьогодні стає багаторівневою, а спектр відносин протистояння між сторонами невпинно розширюється. Відзначається, що сьогодні на всіх рівнях функціонування і розвитку гуманітарної сфери різними інформаційно-комунікаційними інструментами підігрівається непримириме вороже ставлення двох братніх народів, що є вкрай небезпечним і призводить до ескалації ненависті і ворожнечі на довгі роки з усіма витікаючими ганебними наслідками.

Результати україно-російського інформаційного протистояння свідчать, що Україна сьогодні здебільшого програє інформаційну агресію Росії. Однак, є можливості для розробки і впровадження системи асиметричних мір на гібридну агресію. Автор приходить до висновку, що перемога на інформаційному фронті забезпечує перемогу на військовому і в цілому. При цьому, важливо буде вжити як заходів оборонного характеру, так і наступального. Поряд із спростуванням брехні і дезінформації, має бути побудована і імплементована на всіх рівнях гуманітарної сфери довгострокова інформаційна політика, спрямована передусім на формування конкретних ціннісних
орієнтирів, або контурів соціокультурної ідентичності громадянина, що визначатиме в подальшому його поведінку.
За результатами наукового пошуку досліджуваної проблематики встановлено, що
методологія соціологічних досліджень гуманітарної сфери має бути системною, а також використовувати переваги міждисциплінарного підходу у пізнанні явищ. Тільки такий підхід дозволить   ефективно управляти інструментами асиметричної відповіді на гібридну агресію у гуманітарній сфері. Серед важливих методів соціологічних досліджень з метою розробки ефективних інструментів асиметричної відповіді на гібридну агресію у гуманітарній сфері пропонується використати загальнонаукові методи – соціологічні опитування, метод аналізу інформації, метод експерименту,
соціологічне спостереження, метод моделювання і експертної оцінки. Доцільне використання й нових сучасних методів соціологічних досліджень. При цьому варто ураховувати важливі методологічно-гносеологічні і засадничі аспекти здійснення досліджень гуманітарної сфери.


Ключові слова


гібридна війна; пропаганда; агресія; методи соціологічних досліджень; перетворена форма; симулякр

Повний текст:

PDF

Посилання


Соколова А.М. Інформаційні війни в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз: автореф.

дис. на здобуття наук. ступеню канд. філос. наук: 09.00.04 за спец. «Соціальна філософія» /

А.М.Соколова. – Красноярська, 2007.

Губарєв О.Б. Інформаційні війни як об’єкт політологічного дослідження: автореф. дис. на здобуття

наук. ступеню канд. політ. наук: 23.00.02 за спец. «Політичні інститути, етнополітична

конфліктологія, національні та політичні процеси і технології» / О.Б. Губарєв. – Усурійськ, 2005.

Суворов Г.В. Метод в гуманітарному дослідженні: етапи філософської рефлексії: автореф. дис. на

здобуття наук. ступеню канд. філос. наук: 09.00.01 за спец. «Онтологія и теорія пізнання» / Г.В.

Суворов – Кіров, 2011.

Тернер Дж. Структура социологической теории / Пер. с англ., под ред. Г.В. Осипова. М.: Прогресс,

– 472 с.

Хеллевик О. Социологический метод / О. Хеллевик. – М., 2002. – 190 c.

Иванов О. И. Методология социологии / О. И. Иванов. – СПб., 2003. – 65 c.

Макгиннис Р. Новое в методах исследования / Р. Макгиннис // Американская социология. – М.,

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание

социальной реальности / В. А. Ядов. – М., 2007. – 323 с.

Гвишиани Д. М., Лапина Н. И. Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н.

И. Лапина. – М., 1988. – 477 с.