DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119117

Концептуалізація поняття «соціальна відповідальність»

К. С. Назаренко

Анотація


Стаття присвячена з'ясуванню дефініцій поняття «соціальна відповідальність» у науковому дискурсі. Виявляється специфіка визначення соціальної відповідальності у таких галузях знання як соціологія, філософія, психологія, право, економічна наука. Більш докладно розглядається соціологічний аспект відповідальності. Визначається, що соціальна відповідальність передає характер функціонування суспільних відносин, є результатом процесу взаємодії соціальних суб'єктів. У статті пропонується авторське визначення поняття.

Ключові слова


відповідальність; соціальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Oxford English Dictionary. The word «responsibility» ; [пер. з англ. авторськ.]. : [Електронний

ресурс].

Режим

доступу

:

http://www.oed.com/view/Entry/163862?redirectedFrom=responsibility#eid

Етимологічний словник української мови : У 7-ми т. — Київ : «Наукова думка», т. 1, 1982. — 631 с.

Новий словник української мови : У 4-х т. — Київ : «Аконіт», т. 1, 1998. — 910 с. : С. 439

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И.Ожегов ; [Под ред. Н. Ю. Шведовой]. — 20-е изд.,

стереотип. — М. : «Русский язык, 1988. — 750 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. / Г. Йонас ;

[пер. з нім.]. — К. : Лібра, 2001. — 400 с.

Бернштейн Д. И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности и пути ее

обеспечения: монографія. / Д. И. Бернштейн. — Ташкент : Издательство «Фан», 1989. — 144 с.

Юридичний словник / [ за редакцією В. Г. Гончаренка]. — Ю.: К. : «Форум», 2005. — 473 с.

Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А.

Устенко, С. І. Юрій ; [За ред. С. В. Мочерного]. — У 2 т. Т. 1 /. — Львів: Світ, 2005. — 616 с.

Кричевский Н. А. Корпоративная социальная ответственность / Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров

. — М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. — 216 с.

Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : Навч. Посіб. / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко

. — К . : Каравела, 2012. — 328 с.

Психологічний словник / [Авт.-уклад. : В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова]. / [За ред. Н. А.

Побірченко ]. — К. : Наук. світ, 2007. — 274 с.

Словарь общественных наук / [Авторы составители : Подольская Е. А., Погорелый Д. Е., Лихвар

В. Д]. — Ростов н/Д. : «Феникс», 2006. — 475 с.

Аль-Ани Н. М. Ответственность и ее классическая и неклассическая парадигмы / Н. М. Аль-Ани /

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: сб. науч. тр. — No 7-1. — М. : Научно-

информационный издательский центр и редакция журнала «Актуальные проблемы

гуманитарных и естественных наук», 2014. — С. 182-187.

Энциклопедический социологический словарь / [Общая редакция академика РАН Осипова Г. В.].

— М, 1995. — 940 с.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії : навч. словник-довідник / [укладачі : В. М. Піча, Ю. В.

Піча, Н. М. Хома та ін]. / [За заг. ред. В. М. Пічі]. — 2-ге вид., стереотип. — Львів: «Новий Світ —

», 2004. — 480 с.

Безрукова Ольга Анатоліївна. Соціальна відповідальність в сучасному українському суспільстві:

соціологічна концептуалізація та досвід емпіричного дослідження / Ольга Анатоліївна Безрукова,

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : Б.в., 2015. — 36 с.

Косуля И. Ю. «Социальная ответственность»: подходы к определению и анализу понятия /

Косуля И. Ю. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/1-

/12.pdf

Яцеленко А. А. Аналіз поняття «відповідальність» у гуманітарних науках / А. А. Яцеленко. — :

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ipv.org.ua/data/works/1_2011.pdf

Соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект аналізу / А. І. Андрющенко, І. М.

Рябець / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна . — N844 :

Соціологічні дослідження сучасного суспільства — 2008. — с. 133-135

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4782

Гидденс Э. Социология / Энтони Гиденс ; при участии К. Бердсолл : пер. с англ. — Изд. 2-е,

полностью перераб. и доп. — М. : Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.