DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119116

Cоціальні інновації як ефективний інструмент соціального інжинірингу: український вимір

С. С. Маулік

Анотація


В публікації розглянуті питання соціального інжинірингу та соціальних інновацій у контексті їх застосування у сучасній управлінській практиці. Наведено приклади практичних соціальних інновацій. Проаналізована важливість моделювання соціальних змін у соціально-економічному розвитку країни, особливо під час кризових явищ у суспільстві.

Ключові слова


соціальні інновації; соціальний інжиніринг; інноваційний розвиток; модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Harrisson, D., Széll, G., & Bourque, R. Social Innovation, the Social Economy and World Economic

Development. Bern, Switzerland: Peter Lang D. Vol. 17. – 2009. 469 p.

Кутуєв П. В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких

програм / Павло Кутуєв. — К. : Сталь, 2005. — 500 с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1. / Перекл. з англ. О. Коваленка.— К.: Основи,

— 444 с.

Суїменко Є.І. Соціальна інженерія. – К.: Вища школа соціології, 2011. – 224 с.

Резник Ю.М. Социальная инженерия как профессия / Ю.М. Рєзнік // Известия Томского

политехнического университета. – 2011. – Т. 318. – No 6. – С.124-130.

Щербина В. В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация содержания,

современное состояние // Социологические исследования. 2014. No 7. С. 113-124

Мельниченко А. А. Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних

систем / Мельниченко А. А. // Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових

праць. – 2012. – No 1 (13). – С. 73–78.

Mumford, M.D. Pathways to Outstanding Leadership: A Comparative Analysis of Charismatic,

Ideological, and Pragmatic Leadership. Mahwah, NJ: Erlbaum – 2006.

Westley F. Making a Difference Strategies for Scaling Social Innovation for Greater Impact Social

Innovation Generation, University of Waterloo – 2008. 18 р.

The Centre for Social Innovation, Toronto // Електронний ресурс: http://socialinnovation.ca/innovation

Маулік С.С. Потенціал соціальних інновацій у модернізації українського суспільства: соціологічний

аспект. Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 5-6 (143-144). – К.,

– 206 c.

Маулік С.С. Соціальний феномен Сінгапуру як результат інноваційної політики Лі Куан Ю. Вісник

Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія.

Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», 2015. – No 3/4 (23/24)

– 198 с.

Встреча на высшем уровне «Планета Земля», Рио-де-Жанейро, 1992: [Електрон. ресурс]. – Режим

доступу: http://www.un.org/ru/development/progareas/global/earthsummit.shtml

Якубін О. Деякі теоретичні аспекти вивчення соціальних інновацій: поширення, закріплення,

вимірювання / Якубін О., Пікалюк Д. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник

наукових праць. – 2014. – No 3/4 (23/24). – С. 146–152.

Макс Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К., 1998. — С. 104-156.

Т.Парсонс Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и

место социальных систем. // Американская социологическая мысль.- М.- 1996.С.462-478.

Смутчак, З. В. Активізація соціальних інновацій як передумова розвитку людських ресурсів / З. В.

Смутчак, О. Ю. Ситник, О. М. Остапенко // Економічний часопис ¬ХХІ. ¬ 2015. ¬ No 7¬8(1). ¬ С. 94-

¬97.